Egyenlő Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenysége a számok tükrében

Egyenlő Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság 2007. évi tevékenysége a számok tükrében

A Hatósághoz 2007-ben 756 diszkriminációs ügy, panasz érkezett. Ebbõl 186 esetben zárult le az ügy érdemi döntéssel, 96 áttétellel, tájékozató levéllel pedig 348.

A Hatóság 29 elmarasztaló határozatot hozott. Ezek megoszlása a törvény által meghatározott védett tulajdonságok szerint:

Nemzeti és etnikai hovatartozás miatt hátrányos megkülönböztetés:

8

Életkor miatt:

4

Anyaság miatt:

2

Egyéb helyzet miatt:

5

Fogyatékosság miatt:

3

Érdekképviselethez való tartozás miatt:

2

Nem szerint:

1

Vagyoni helyzet miatt:

1

Esélyegyenlõségi terv elmulasztása miatt:

1

Egészségi állapot szerint:

1

Politikai, vagy más véleménye miatt:

1

Az eljárás alá vont szervek közül: 18 gazdasági társaság, 3 állami szerv, 6 önkormányzat, illetve önkormányzati intézmény.

Jogterület szerint:

  • 17 foglalkoztatási
  • 9 szolgáltatási
  • 2 önkormányzati
  • 1 oktatás-szegregáció

A 29 elmarasztaló döntés között 14 esetben szabott ki a hatóság pénzbírságot is, melynek legmagasabb összege 4,5 M Ft volt.

15 esetben alkalmaztuk a nyilvánosságra hozatalt is szankcióként.

Mint látható, a foglalkoztatás területén történt a legtöbb hátrányos megkülönböztetés, amely területen a diszkrimináció áldozata a sérelmet etnikai hovatartozása, életkora, anyasága, valamint egyéb helyzete miatt szenvedte el.

A panaszok egy részét a védett tulajdonság, vagy a védett tulajdonság és a hátrány közötti ok-okozati összefüggés hiánya, vagy nem bizonyíthatósága miatt kellett elutasítani. Kiemelkedõ számot (348) mutat a tájékoztatással lezárt ügyek. Ezekben az eseteken elégséges volt a kellõ tájékoztatás és konkrét segítségnyújtás (például kapcsolat felvétel más állami, vagy civil szervezettel) ahhoz, hogy a panaszos valamilyen orvoslást nyerjen problémájának megoldásához.

A Hatóság fennállása óta (2005. 02.), összesen 542 érdemi határozatot hozott. Ebbõl ez idáig 60 határozat ellen éltek keresettel a bírósághoz. Folyamatban lévõ bírósági ügyek száma 13. A befejezett 47 ügyben 2 esetben adott helyt jogerõsen a bíróság a határozatot megtámadó fél kérelmének, 5 esetben pedig a határozatot hatályon kívül helyezte és a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezte. 40 ügyben osztotta a bíróság az EBH álláspontját és a kereseteket elutasította. Ez majdnem 99 %-os eredményességet mutat. Ez azért is jelentõs, mert a hátrányos megkülönböztetés tilalmának fogalma és ennek eljárási szabályai, újszerûek a magyarországi ítélkezési gyakorlatban is.

Radikális visszaesés történt az egyezségek területén. Míg 2006-ban 13 olyan egyezség született, amelyet a hatóság jóváhagyott, 2007-ben csak 3 ügyben született egyezség.

Az elmarasztalást tartalmazó ügyek kérelmezõi közül 12 a férfi és 17 a nõi kérelmezõk száma. Az elmarasztaló határozatok közül budapesti székhelyû volt az eljárás alá vont: 11 esetben.

A megyék közül elmarasztaló határozat nem született Zala, Békés, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, és Fejér megye vonatkozásában.

A Hatóság esetei rövidített formában megtalálhatók a www.egyenlobanasmod.huoldalon.

Budapest, 2008. január 11.

 

III.

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság 2006. évi tevékenységérõl a számok tükrében

Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: hatóság) ügyiratforgalma 2006-ban az elõzõ évihez képest. megduplázódott. Ezen belül, a diszkriminációs ügyek, panaszok száma a 2005-ben érkezett 491-hez képest 592-re emelkedett.

Míg 2005-ben az érdemi határozatok száma 144 volt, 2006-ban 212 ügy nyert így befejezést.

Az egyenlõ bánásmód megsértése miatt 2005-ben hozott 9 elmarasztaló határozattal szemben ezek száma 2006-ban 27, azaz háromszorosára nõtt. Az egyezséggel lezárult ügyek száma 2005-ben 6, míg 2006-ban 13 volt, ebbõl 12 esetben roma származású volt a sérelmet szenvedett személy. A hatóság 10 esetben szabott ki bírságot, melynek legkisebb összege 300.000.-Ft, legmagasabb összege, összege 1,3 millió Ft volt. A hatóság 10 esetben hozta nyilvánosságra az elmarasztaló határozatát 30-90 napi idõtartamra.

A 212 határozat közül a hatóság 45 döntését támadták meg bíróság elõtt, ebbõl ez idáig 25 ügy fejezõdött be jogerõsen. Ezek közül 2 ügyben hatályon kívül helyezte a bíróság a hatóság határozatát és új eljárására utasította, 2 ügyben pedig a határozatot hatályon kívül helyezte. Huszonegy ügyben osztotta a bíróság a hatóság véleményét.

A beérkezett kérelmek és határozatok alapján az állapítható meg, hogy a hátrányos megkülönböztetés legtöbb esetben az ötven év feletti, vagy gyermeket vállaló nõket, a fogyatékossággal élõket és a romákat érte, fõképpen a foglalkoztatás területén. Az érdemi döntésekkel lezárt ügyek körül a legtöbb kérelem Budapestrõl, Pest megyébõl, Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl, Békés megyébõl és Hajdú-Bihar megyébõl érkezett.

A hatóság a legtöbb esetben önkormányzati, állami és rendészeti szervekkel, szolgáltatást nyújtókkal, valamint munkáltatókkal szemben folytatott le eljárást. A kérelmet elõterjesztõk nem szerinti megoszlása szinte azonos.

A hatósághoz érkezett ügyek bonyolultsága, összetettsége messzemenõen meghaladja a 2005-évben érkezett ügyekét. Ez azt jelzi, hogy a hatóság és a civil szervezetek együttmûködésével zajló felvilágosító tevékenység eredményeként egyre többen vannak tisztában azzal, hogy mint jelent a hátrányos megkülönböztetés, mikor, kivel szemben és hogyan lehet eljárást indítani. 2007. az uniós tagállamokban az egyenlõ esélyek éve lesz, melynek keretében más állami és civilszervezetekkel együttmûködve a hatóság tovább szélesíti ismeretterjesztõ tevékenységét. A széleskörû tájékoztatás azért is fontos, mert uniós viszonylatban a magyar antidiszkriminációs szabályozás az egyik legszélesebb hatáskört biztosítja a hatóság számára a diszkrimináció elleni fellépésben. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló törvény 2007. január 1.-i módosítása tovább bõvítette a hatóság hatáskörét, a jogérvényesítés lehetõségét, például a hatósági eljárásban történõ közérdekû igényérvényesítés lehetõvé tételével, vagy az esélyegyenlõségi tervkészítésre kötelezett munkáltatók ellenõrzésével.

Budapest, 2007. január 22.