Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenységéről

Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenységéről

 

 

 

 

 

Tájékoztató

az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenységéről,

valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

alkalmazásának tapasztalatairól

 

 

 

 

 

 


Egyenlő Bánásmód Hatóság, 2014.

 

 

Kiadó: Egyenlő Bánásmód Hatóság

Felelős kiadó: Dr. Honecz Ágnes

Szerkesztő: Dr. Gregor Katalin – Dr. Pánczél Márta

Grafika: Papp Julianna

Tipográfia, nyomdai előkészítés: Pauker-Holding Kft.

Grafikondizájn: Wéber Andrea

 

Készült: Pauker Nyomda Kft.

Budapest – 2015.

Felelős vezető:

Vértes Gábor ügyvezető igazgató

 

Minden jog fenntartva!

 

 

TájékozTaTó – 2014.

 

 

 

 

Tartalom

 

Bevezető

5
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014. évi tevékenysége a számok tükrében6
  
Esetek a hátrányos megkülönböztetés különböző területeiről
1. Áruk forgalma, szolgáltatások igénybevétele
Belépés: nőknek ingyen, férfiaknak 1000 Ft (EBH/545/2013)
10
10
10
  
Szexmunkásoknak nem nyitunk bankszámlát! (EBH/181/2014)11
  
Betegsége miatt nem szállhatott fel a buszra (EBH/70/2014)12
  

Mozgáskorlátozottak a vonaton (EBH/99/2014, EBH/136/2014, EBH/412/2014)

13
  
Vakvezető kutya az étteremben (EBH/196/2014)
Volvo eladó, rézbőrűek kíméljenek! (EBH/475/2014)
14
14
  
2. Foglalkoztatás
Fiatalabb kollégára lenne szükség (EBH/470/2014)
15
15
  

Terhesség a határozott idejű munkaszerződés alatt (EBH/189/2014)

16
  
Terhesség a próbaidő alatt (EBH/379/2014)17
  
GYES után, avagy hova lett a munkaköröm? (EBH/479/2014)20
3. Oktatás21
  
Sok bába közt az autista gyermek (EBH/113/2014)22
A szakértő véleménye a meghatározó (EBH/437/2014)23
A szilfid operaénekes (EBH/518/2014)24
Anya csak egy van (EBH/366/2014)25
  
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása – állásfoglalás kérése26
  

4. Egyéb ügyek
Egy szoknya egy nadrág (EBH/188/2014)

27
27
  

Sportösztöndíj csak edzőknek (EBH/55/2014)

29
  

Nem hátrány, ha a munkáltató megveszi a bérletet (EBH/78/2014)

30
  

Külföldi ösztöndíj gyerekkel (EBH/157/2014)

31
  

Túlsúlyos gyermek a sportorvosnál (EBH/532/1014)
Muzulmán misszió a börtönben (EBH/157/2014)

32
32
  

Egyezség végrehajtásának ellenőrzése kétéves időszakban (2012. II. félév- 2014. I. félév)

33

 

 

III. Nemzetközi kapcsolatok
EQUINET - Egyenlőségi Testületek Európai Hálózata
(European Network of Equality Bodies)

36
36
36
  
ECRI - Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság40
  
FRA - Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége41
  
ERIO - Európai Roma Információs Iroda
Roma Integráció Évtizede Program
42
42
  
Európai Unió Bizottsága, Jogérvényesítési Főigazgatóság43
  

Itthon történt
EBESZ látogatása
ECRI látogatása

46
46
46
  
EBESZ „20 évvel a Budapest Dokumentum elfogadása után: az emberi jogi jogvédők 
biztonságos és támogató környezetének elősegítése – Az emberi jogi jogvédők védelmével 
  
kapcsolatos EBESZ/DIEJH irányelvek”46
  
Válogatás a bíróságok előtti ügyekből
Csoportot is érhet zaklatás (EBH/162/2014)
48
48
  
A TÁMOP-5.5.5/08/1 projekt - A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése
52
1. Intézményi kommunikáció és tudásmegosztás a diszkriminációs magatartások megelőzésében
1. 1. Tudásmegosztás és szemléletformálás
52
52
  
Szakmai, programok, referensi hálózat, partnerségek 
  

1. 2. Intézményi kommunikáció
Pályázati programok

57
Váltsd valóra! – dizájnpályázat57
  
Azonos tisztelettel – rövidfilmpályázat58
  
Logópályázat59
  

Online és offline kommunikáció

Intézményi és ügyviteli arculatváltás

 

59

  

Honlap és mobil applikáció

61
Kiadványok terjesztése62

Reklámtárgyak

65
  
2. Produkciós munkák és médiakampányok67

Médiakampány
Médiamegjelenések
Médiaelemzés

67
67
67
  
3. Ismeretátadás kiadványokkal
Kutatási kötetek
68
68
  
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet! – oktatófilm69
  
Engem érdekel – Hangoskönyv70
  
Egyenlőség gyerekszemmel / I do Care - angol és magyar nyelvű ifjúsági album71
  
Azonos tisztelettel - Multimédiás DVD72
  
4. A diszkriminációs mechanizmusok feltárása és tudatosítása – kutatási programok
4. 1. A kutatási eredmények megosztása
73
73
  
4. 2. EBH-kutatások
A képzési program hatásvizsgálata
74
74
  
Jogtudatosság-mérés a felsőoktatási hallgatók és a fesztiválokon résztvevő fiatalok körében75
  
Elégedettség-mérés az ügyfelek és a hatósági rendezvények résztvevőinek körében78
  
5. A projekt zárása80
  
6. Az intézményi kommunikáció és a képzési program eredményei81
  
A megyei egyenlőbánásmód referensi hálózat84
  

 

Bevezetô

 

Az EBH az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.

törvény 14. § (1) e) rendelkezése alapján „rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Ország-

gyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről”.

 

A hatóság, az Ebktv.-ben a formai és tartalmi követelmények konkrét meghatározása nélkül előírt

fenti kötelezettségének a gyakorlatban -a folyamatos intézményi kommunikáción túlmenően- az

éves szakmai tevékenységéről szóló írásbeli tájékoztató nyilvánosságra hozásával tesz eleget, va-

lamint megküldi a tájékoztatót az Országgyűlésnek.

 

A 2014 évi működésünk bemutatása a hatósági jogalkalmazással kapcsolatos számokat, tényeket

és tapasztalatokat tartalmazza, az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről a

jogérvényesítés szempontjából ad felvilágosítást.

 

Az egyedi esetkezelés, a látókörünkbe került diszkriminációs panaszok kivizsgálása és megálla-

pító határozat esetén a megfelelő jogorvoslat mellett a hatóság ebben az évben is intenzív projekt-

tevékenységet folytatott. A 2009-ben megkezdett társadalmi tudatformáló kiemelt projekt lezá-

rásának évében számot adunk az egyenlő bánásmód érvényesülését kommunikációs eszközökkel

elősegíteni kívánó aktivitásunkról is.

 

A hatóság kilenc jogász munkatársa több mint ezer panaszt kezelt és pontosan négyszázharminc-

két vizsgálatot indított, az EBH a hatósági eljárásban kettőszázötvenegy közigazgatási döntést

hozott 2014-ben.

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése huszonhárom esetben volt megállapítható és

szankcionálható. Száz esetben a kérelmet vagy közérdekű igényérvényesítést elutasító határozat-

tal, további huszonhét esetben a felek között létrejött egyezség jóváhagyásáról döntött a hatóság.

 

A TÁMOP programiroda hét munkatársával a projektben többek között négy egyetemi works-

hopot, három tapasztalatátadó tanácskozást, tizenhárom kiállítást rendeztünk, három pályázatot

bonyolítottunk le és intézményi ügyviteli valamint online arculatfrissítést végeztünk.

 

A szakmai és projekttevékenységünkről szóló tájékoztatónkat ajánlom a közvélemény és az Or-

szággyűlés tagjai, a döntéshozók, valamint minden érdekelt és érdeklődő figyelmébe.

 

A magyar közigazgatás vélhetően legkisebb, de autonóm jogállású államigazgatási szerveként az

egyenlő bánásmód érvényesüléséért 2014-ben végzett tevékenységünkről a következő oldalakon

tájékozódhat.

 

 

 

 

Dr. Honecz Ágnes

Elnök

 

I.  Az Egyenlô Bánásmód Hatóság 2014. évi  

tevékenysége a számok tükrében

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 2014-ben 818 írásos beadvány érkezett. Az előző évről át-

húzódó 187 üggyel együtt 1005 panasszal foglalkozott a hatóság. Közülük 110 beadványt a

megyei egyenlőbánásmód-referensek továbbítottak. A megyei ügyfélfogadásokon további 1835

ügyfélkapcsolatot rögzítettek a referensek olyan ügyekben, amelyek nem a hatóság hatáskörébe

tartoznak.

 

A legtöbb panasz – az eddigi évekhez hasonlóan – tavaly is Budapestről és Pest, Borsod-Aba-

új-Zemplén valamint Bács-Kiskun megyéből érkezett, míg a legkevesebb panaszos Tolna, Vas és

Jász-Nagykun-Szolnok megyékből kereste fel a hatóságot.

 

2014-ben 432 ügyben folyt hatósági eljárás, további 573 esetben levélben tájékoztatta az ügyfe-

leket a hatóság arról, hogy jogorvoslati kérelmükkel mely más szerveket tudnak felkeresni, mert

az nem tekinthető diszkriminációs panasznak. A hatóság munkatársai 63 tárgyalást Budapesten

tartottak meg, 32 alkalommal vidéki tárgyaláson vettek részt.

 

 

 

 

 

 

A 2014-ben vizsgált ügyekben - a 2013-as évhez hasonlóan - a kérelmezők leggyakrabban fogyaté-

kosságukat (98 esetben) és nemzetiséghez tartozásukat (69 esetben) jelölték meg védett tulajdon-

ságként a panaszbeadványokban.

 

2013-ban a harmadik leggyakrabban megjelölt védett tulajdonság az egészségi állapot volt, 2014-

ben azonban 54 ügyben a kérelmező az egyéb helyzetet jelölte meg, mint védett tulajdonságát a

  

 

beadványában. A jogsértést megállapító határozatok leggyakrabban a kérelmező fogyatékosságá-

val kapcsolatban állapították meg az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folytatás