EBH/310/2018

Year
2018
Protected characteristics
Nem
Field of discrimination
Szolgáltatás
Ending
Kérelmet elutasító döntés

 

A kérelmező azért fordult panasszal a hatósághoz, mert amikor férfiismerősét egy olyan fodrászatba kísérte el, ahol az üzlet bejáratánál áthúzott női fejet ábrázoló NO WOMEN feliratú piktogram látható, az alkalmazott távozásra szólította fel. A felszólítást azzal indokolta, hogy az üzlethelyiségben hölgyek nem, kizárólag férfiak tartózkodhatnak, ezért ott férfiismerősére sem várakozhat. A kérelmező álláspontja szerint ezzel az eljárás alá vont vele szemben közvetlen, nemi alapú hátrányos megkülönböztetést valósított meg. Hangsúlyozta, nem azt tartja diszkriminatívnak, hogy a bepanaszolt gazdasági társaság kizárólag férfiaknak nyújtja a fodrászszolgáltatást, a hátrányt abban látja, hogy a nők nem tartózkodhatnak az eljárás alá vont üzlethelyiségében.

Az eljárás során a rendelkezésre álló bizonyítékokból tényként volt megállapítható, hogy a kérelmező nem kívánta igénybe venni az eljárás alá vont szolgáltatásait, vásárolni sem szándékozott az üzletben árusított árucikkekből, kizárólag férfiismerősét kísérte el a fodrászatba. Az eljárás alá vontra kiterjed az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 5. § b) pontja, mely szerint meg kell tartania az egyenlő bánásmód követelményét annak, aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz. A kérelmező esetében azonban az Ebktv. vonatkozó szakasza a hatóság álláspontja szerint nem alkalmazható, mert a panaszos nem azért kereste fel az üzletet, hogy az eljárás alá vont valamilyen szolgáltatását igénybe vegyen, vagy ott árusított termékeket vásároljon, kizárólag férfiismerőse kísérőjeként érkezett az eljárás alá vont fodrászatába. Ilyen minőségében azonban az Ebktv. alapján a felek között nem jött létre olyan jogviszony, amelyben az eljárás alá vontnak meg kellett volna tartania az egyenlő bánásmód követelményét a kérelmezővel szemben.

A hatóság megállapította, hogy a kérelmező által sérelmezett magatartás, mely szerint női nemhez való tartozása okán nem várakozhatott az eljárás alá vont üzletében, nem hozott létre olyan jogviszonyt, amelyben az eljárás alá vont a kérelmezővel szemben köteles volt megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. Fentiek miatt a hatóság a kérelmet elutasította.

A hatóság az eljárás alá vont gazdasági társaság felelősségét a panaszolt ügyben kizárólag az egyenlő bánásmódról szóló törvény szabályai alapján vizsgálta. A panaszos számára lehetőség van arra, hogy sérelmével egyéb jogorvoslati fórumhoz (pl. bíróság) forduljon.