Pályázati felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Elnöke belső ellenőri és belső ellenőri vezetői feladatok ellátására a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet.

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő (heti 10 óra)

A munkavégzés helye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 65. pontja Belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. (Bkr.) rendeletben foglalt belső ellenőrzési és belső ellenőrzési vezetői feladatok, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és az Egyenlő Bánásmód Hatóság elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint. Különösen a hatóság szervezeti egységei tevékenységének ellenőrzése, költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásnak és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálata. A belső ellenőrzési kézikönyv rendszeres felülvizsgálata, a módosítások átvezetése, az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentések összeállítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Közigazgatásban költségvetési területen legalább öt éves belső ellenőrzési munkakörben szerzett tapasztalat
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rend. 3. melléklet 65. pontjában meghatározott végzettségnek megfelelés: jogász, közgazdász, okleveles közgazdász, gazdaságinformatikus, informatikus közgazdász, igazgatásszervező, okleveles közigazgatási szakértő, okleveles közigazgatási menedzser, gazdasági mérnők, vagy olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételt lehetővé teszi,
 • vagy más olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, amely, nem a) pontban meghatározott felsőfokú végzettség és emellett okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői,
 • a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Associaton (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, felsőfokú információbiztonsági vezető, vagy integritás tanácsadói szakképesítéssel rendelkezik.
 • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti engedély megléte
 • 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet a belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló jogszabály szerinti, belső ellenőri regisztráció megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló együttműködési készség
 • Pontos, megbízható, önálló munkavégzés
 • Rendszerszemlélet
 • Jó kommunikációs készség
 • Gyors helyzetfelismerés és probléma megoldás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, közigazgatási vizsgákat igazoló bizonyítványok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó
   • pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik
   • a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát
   • az állás betöltésénél esetlegesen összeférhetetlenséget eredményező körülményt a kinevezése időpontjáig megszünteti
   • a pályázó tudomásul veszi, a munkakör vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel jár
   • tudomásul veszi, hogy az állás betöltésének feltétele, hogy az iskolai végzettséget, közigazgatási alapvizsgát, szakvizsgát stb. igazoló bizonyítványokat, valamint a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a hatóságnak eredetiben bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakört 2020. január 16-a után, megegyezés szerinti időpontban lehet betölteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 16.

A pályázatok benyújtásának módja: ebh@egyenlobanasmod.hu e-mail címre, illetve postai úton történő feladással az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes, szakmai tapasztalatra is kiterjedő interjú lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.egyenlobanasmod.hu honlapról érhető el.

Pályázati felhívás