A helyieknek kedvezményesebb a fürdő

Minden évben panaszolják kérelmezők a hatóság előtt, hogy a belföldi turisztikai lehetőségeket kihasználva ellátogattak egy, a lakóhelyüktől különböző településen található sportlétesítménybe, vagy fürdőbe és ott azt tapasztalták, hogy a helyi lakosok kedvezményben részesülnek. Ezt panaszolta az a kérelmező is, aki az egyik megyeszékhely lakosaként egy másik városban üzemeltetett termálfürdő szolgáltatásait vette igénybe. A kérelmezőt a fürdő árlistája szerint nyugdíjasként kedvezmény illette meg, azonban a helybéli nyugdíjasok nagyobb mértékű kedvezményt kaptak.

A hatóság a kérelmet védett tulajdonság hiányában elutasította. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) alapján ugyanis a védett tulajdonságon alapuló kedvezőtlenebb bánásmód esetén beszélhetünk hátrányos megkülönböztetésről (diszkriminációról). A törvény felsorolja a védett tulajdonságokat, ezek között kifejezetten nem szerepel a lakóhely, ami azonban nem zárja ki, hogy azt konkrét esetben a védett tulajdonság fennállásának vizsgálatánál figyelembe lehessen venni. Egyrészt az kapcsolódhat valamely nevesített védett tulajdonsághoz (tipikusan a társadalmi származáshoz, amely több ismérv mentén határozza meg az egyén helyzetét), illetve a védett tulajdonságok felsorolása nem zárt, a törvény ismeri az egyéb tulajdonság, jellemző vagy helyzet (röviden: egyéb helyzet) fogalmát. Az egyéb helyzet fennállásának vizsgálatakor a hatóság arra van figyelemmel, hogy annak alapján a társadalomban körvonalazódik-e egy hátrányos helyzetű csoport, mellyel szemben előítéletek tapasztalhatók, illetve hogy a személyiség lényegi vonásáról van-e szó (alapvetően az egyén döntésétől függetlenül fennáll-e).

A konkrét ügyben kizárólag a helyi lakosok részesültek a nagyobb kedvezményben, ezért a megkülönböztetés alapja az volt, hogy a kérelmező nem helyi lakos. A hatóság megállapította, hogy nem alkotnak homogén társadalmi csoportot mindazok, akik nem egy adott település lakói, velük kapcsolatosan össztársadalmilag hátrányos helyzetről sem lehet beszélni, a kérelmező egyébiránt ugyanúgy egy megyeszékhely lakója, mint ahogy a fürdő is egy megyeszékhelyen található. Azt sem lehetett megállapítani, hogy a más településen élőkkel szemben helyben előítélet létezne azon a településen, ahol a fürdő van, az esetleges lokálpatrióta érzelmek előítéletnek nem tekinthetők. A hatóság ennek alapján úgy döntött, hogy nem minősül védett tulajdonságnak az, hogy a kérelmező nem az adott település lakója, védett tulajdonság hiányában pedig az egyenlő bánásmód követelményének megsértése nem állapítható meg.

A hatóság továbbá a döntésében azt is kifejtette, hogy egy olyan fürdő esetében, amely számára a helyi önkormányzat támogatást nyújt, és amelyet az önkormányzat cége üzemeltet, az egyenlő bánásmód követelménye szempontjából általában nem kifogásolható, ha a helyi lakosok többletkedvezményben részesülnek. Az önkormányzati törvény ugyanis a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítandó közfeladatok között említi a sportot és az egészséges életmód segítését célzó közszolgáltatásokat. Az önkormányzat által biztosított ilyen jellegű szolgáltatások vonatkozásában a helyieknek nyújtott kedvezményeket alátámasztja, hogy az önkormányzat elsősorban a területén élőkkel szemben tartozik kötelezettséggel, kapcsolata velük szorosabb, mint más települések lakosaival.

A kép A helyieknek kedvezményesebb a fürdő feliratot, egy fürdő fotóját, és az ügyben hozott elutasító határozatra utalást tartalmaz.