Pályázati felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet ügyirat-kezelési főreferens munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • Ellátja az ügyirat-kezelési folyamat felelősi feladatokat
 • Koordinálja az ügyirat-kezelők munkafolyamatait
 • Elkészíti a hatóság negyedéves, féléves, éves jogi statisztikai adatszolgáltatását és összeállítja a külső szervezetektől érkező megkeresésekre a statisztikai adatszolgáltatásokat
 • Alkalmazza az elektronikus dokumentumkezelő rendszert (KIR3)

Ellátandó feladatok:

 • Ellátja az ügyirat-kezelési folyamatfelelősi feladatokat (ellenőrzi az iktatás folyamatát, közreműködik az iktatással és a statisztikával kapcsolatos esetleges problémák kezelésében, összefogja az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos tennivalókat és segíti annak gördülékeny működését)
 • Kapcsolatot tart a Magyar Nemzeti Levéltárral, előkészíti az iratselejtezést
 • Koordinálja, nyomon követi az ügyirat-kezelők munkáját és az ügyirat-kezelési munkafolyamatokat
 • Összeállítja a hatóság negyedéves, féléves, éves jogi statisztikai adatszolgáltatását és gondoskodik az eseti és rendszeres statisztikai adatszolgáltatásról
 • Ellátja az elektronikus ügyirat-kezelési feladatokat, valamint az irattározási feladatokat
 • Alkalmazza az elektronikus dokumentumkezelő rendszert (KIR3), valamint ellátja a rendszer karbantartásával kapcsolatos teendőket
 • Koordinálja és részt vesz az ügyirat-selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Közszolgálati Szabályzatának és Cafetéria Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • közigazgatás-szervező szakképzettség; igazgatásszervező szakképzettség
 • magas szintű számítógép-kezelési gyakorlati tudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • ügyirat-kezelési gyakorlat
 • hivatali kapu alkalmazásának ismerete
 • ügykezelői vizsga
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • KIR3 iratkezelő program ismerete vagy egyéb a közigazgatásban alkalmazott iktatórendszer ismerete
 • ECDL-vizsga

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló koordinálási képesség
 • rendszerszemlélet
 • kiváló együttműködési készség
 • pontosság, megbízhatóság
 • önálló munkavégzés
 • jó kommunikációs készség
 • gyors helyzetfelismerés és probléma megoldás
 • ügyfél-centrikusság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó
   
   • pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik
   • a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát
   • az állás betöltésénél esetlegesen összeférhetetlenséget eredményező körülményt a kinevezése időpontjáig megszünteti
   • tudomásul veszi, hogy az állás betöltésének feltétele, hogy a legmagasabb iskolai végzettséget, alapvizsgát stb. igazoló bizonyítványokat, valamint a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a hatóságnak eredetiben bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2019. szeptember 1-je után, megegyezés szerinti időpontban betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja: ebh@egyenlobanasmod.hu e-mail címre, illetve postai úton történő feladással az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes, szakmai tapasztalatra is kiterjedő interjú lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv.

A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.egyenlobanasmod.hu honlapról érhető el.

Pályázati felhívás