Pályázati felhívás

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet hatósági főreferens munkakör betöltésére.

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B

Ellátandó feladatok:

Lefolytatja az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatára irányuló hatósági eljárásokat, elkészíti a közbenső és ügydöntő határozatok, illetve végzések tervezeteit. Ellátja a végrehajtható hatósági aktusokkal kapcsolatos feladatokat, részt vesz az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok véleményezésében, ellátja a társadalmi szervezetekkel való együttműködésből fakadó feladatokat, segítséget nyújt az érintettek számára az egyenlő bánásmód megsértése elleni fellépéshez, részt vesz az ügyfélfogadásokon. Elkészíti a hatóság döntésével szemben benyújtott keresetlevélre a védiratot, elkészíti az elsőfokú bíróság ítéletével szemben a fellebbezést/ fellebbezési ellenkérelmet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének vizsgálatára irányuló hatósági eljárások lefolytatása (ennek keretében tárgyalások tartása Budapesten és vidéken), a hatóság bíróság előtti jogi képviselete.

Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a hatályos jogszabályok, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Közszolgálati Szabályzata és Cafetéria Szabályzata alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:

§     magyar állampolgárság
§     cselekvőképesség
§     büntetlen előélet
§     jogi egyetemi végzettség (diploma)
§     legalább 1 év közigazgatási vagy bírósági gyakorlat
§     felhasználói szintű számítógép-kezelési gyakorlat (Windows)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§     jogi szakvizsga
§     közigazgatási szakvizsga
§     tárgyalóképes angol nyelvtudás
§     peres képviselet ellátásában szerzett gyakorlat
§     „B” típusú jogosítvány és személygépjármű vezetésében gyakorlat
§     Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Bíróság antidiszkriminációs joggyakorlatának ismerete

Elvárt kompetenciák:

§     ügyfélcentrikusság
§     tárgyalókészség
§     önálló munkavégzés
§     hatósági döntések meghozatalához szükséges nyelvi kifejezőkészség
§     együttműködési készség
§     precizitás, pontosság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§    részletes szakmai önéletrajz
§    motivációs levél
§    jogi diploma, szakvizsga-, nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
§    Nyilatkozat arról, hogy a pályázó

  • pályázatát az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik;
  • a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát;
  • az állás betöltésénél esetlegesen összeférhetetlenséget eredményező körülményt a kinevezése időpontjáig megszünteti;
  • tudomásul veszi, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség alá esik;
  • tudomásul veszi, hogy az állás betöltésének feltétele, hogy az iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, szakvizsgát stb. igazoló bizonyítványokat, valamint a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a hatóságnak eredetiben bemutatja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2020. január 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja: ebh@egyenlobanasmod.hu e-mail címre vagy, postai úton történő feladással az Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B címére (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes, szakmai tapasztalatra is kiterjedő interjú lefolytatása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Egyenlő Bánásmód Hatóság hivatalos honlapja, közigallas.hu honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv.
A határozatlan időre szóló kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.egyenlobanasmod.hu honlapról érhető el.

Pályázati felhívás