1306/2009

Év
2009
Védett tulajdonság:
Bőrszín
Faji hovatartozás
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A közérdekű igényérvényesítőként eljárást kezdeményező egyesület (kérelmező) azzal a panasszal fordult a hatósághoz, hogy egy szórakozóhely a fekete (vagy sötét) bőrű személyekkel szemben (bőrszínük, illetve faji hovatartozásuk miatt) diszkriminatív gyakorlatot folytat azáltal, hogy nem engedi be őket a szórakozóhely területére.

Ennek valószínűsítésére a kérelmező az egyik kereskedelmi csatorna 2009 júniusában forgatott riportjára hivatkozott, valamint a kérelmező munkatársai és egy felkért fekete bőrű személy által lefolytatott tesztelésre. A kérelmező indítványozta a tesztelést végző személyek és két másik fekete bőrű személy tanúkénti meghallgatását.

A kérelemben foglaltak alapján a hatóság eljárást indított a bepanaszolt a szórakozóhelyet üzemeltető kft.-vel szemben. A tanúk (a tesztelést végző személyek) – akiknek a kérésére a személyazonosító adataikat a hatóság zártan kezelte – elmondták, hogy több alkalommal előfordult, hogy a szórakozóhelyen szolgálatot teljesítő őrök valamilyen ürüggyel nem engedték be őket a helyre. Az őrök általában arra hivatkozással nem engedték be a fekete bőrű tanúkat, hogy a hely megtelt, illetve csak VIP-vendégek mehetnek be, vagy csak azokat a személyeket engedik be, akik tagsági kártyával rendelkeznek. A fehér bőrű személyeket ezen alkalmakkor gond nélkül beengedték a szórakozóhelyre, tőlük semmilyen iratot, igazolványt nem kértek.

Az eljárás alá vont cég az eljárásról történt szabályszerű értesítés ellenére védekezést vagy nyilatkozatot nem terjesztett elő. A meghallgatott tanúk, illetve a tesztelés kellően alátámasztották a kérelmező azon állítását, hogy a szórakozóhelyre fekete, illetve sötét bőrű személyeket nem engednek be.

Mindezek alapján a hatóság megállapította, hogy a szórakozóhelyet üzemeltető, szolgáltatást nyújtó kft. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét; 2009 áprilisában és májusában faji hovatartozás, valamint bőrszín alapján közvetlen hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a szolgáltatást igénybe venni szándékozókkal szemben.

A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és elrendelte a jogsértést megállapító jogerős és végrehajtható határozatának 12 hónapra történő nyilvánosságra hozatalát – a jogsértő azonosításához szükséges adatok kivételével anonimizált módon – a hatóság honlapján, valamint a jogsértő cég által üzemeltetett szórakozóhely honlapjának nyitó oldalán. A hatóság az eljárás alá vontat 5.000.000,- Ft összegű bírság megfizetésére is kötelezte.

A hatóság a szankciók megállapítása során hangsúlyosan vette figyelembe, hogy az eljárás alá vont céggel szemben már korábban, hasonló tényállás alapján az EBH/240/2008 számú jogerős határozatában megállapította a jogsértés tényét, eltiltva a céget a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsításától, de – bízva a kft.-nek a hasonló esetek elkerülésére tett kötelezettségvállalásában – nem alkalmazta a nyilvánosságra hozatal, valamint a bírság szankciókat.

A hatóság elrendelte a határozatának nyilvános közzétételét a honlapján, valamint az eljárás alá vont honlapján is.  A nyilvános közzététel a hatóság álláspontja szerint hatékony eszközül szolgálhat ahhoz, hogy növelje az eljárás alá vont szórakozóhelyet és más szórakozóhelyeket felkereső személyek jogtudatosságát és az egyenlő bánásmód követelményének, valamint a hátrányos megkülönböztetés tilalmának ismertségét.

A hatóság fentiek mellett a kellő visszatartó erő elérése érdekében szükségesnek látta jelentős összegű bírság kiszabását is, amelynek az összegét a jogsértés súlyának, időtartamának, az érintettek széles körének, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, valamint a jogsértő teljesítőképességének figyelembevételével állapította meg.

Az eljárás alá vont a hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A Fővárosi Bíróság azonban a keresetet elutasította és a hatóság határozatát hatályában fenntartotta.