EBH/199/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Nemi identitás
Szexuális irányultság
Diszkrimináció területe
Szolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

 

LMBTQ embereket összefogó sportegyesület fordult kérelmezőként a hatósághoz. Előadta, hogy az eljárás alá vont kft. által működtetett uszodától két úszósávot kívánt bérelni az általa szervezett sportnap úszásórájához 1 óra időtartamra. Hivatkozott arra, hogy ugyanott az úszásóra az előző évben nagyon sikeres volt. Az uszoda koordinátora tájékoztatta a pályabérlés díjáról, a szerződéskötéshez szükséges adatokról és a fizetési módozatokról. Az eljárás alá vont a kérelmező adatszolgáltatásából ismerte meg az egyesület pontos nevét. A koordinátor az adatok ismeretében tájékoztatta a kérelmezőt, hogy -a vezetőséggel egyeztetve- nem tudják biztosítani a sávokat a kért időpontban. Az értesítés indoklást nem tartalmazott, majd az egyesület kérdésére a koordinátor közölte, hogy a http://www..... .hu webcím alatt található egyesület számára az eljárás alá vont nem tud pályát biztosítani. A kérelmező érdeklődött, hogy az egyesület mely tevékenysége miatt nem biztosítják a vízpályákat, azonban választ nem kapott. Kérelmező álláspontja szerint az eljárás alá vont az egyesületet, tagjainak vélt vagy valós szexuális irányultságával, nemi identitásával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette.

A hatóság eljárás alá vonta az uszodát üzemeltető Kft-t, amely arra hivatkozott, hogy a 2017. évi FINA úszó világbajnokság miatt Budapest több uszodájában is jelentős nehézséget okozott a felújítások és átalakítások miatt megnövekedett vendégigény kiszolgálása. Cégüknél az uszodakoordinátor gondoskodott arról, hogy az uszoda területén ne adjanak bérbe a szükségesnél több úszósávot, hogy a kerületi úszóvendégek számára maradjon elégséges szabad vízfelület. A koordinátortól – aki néhány hónapja dolgozott a cégnél – az eljárás alá vont képviselője szerint nem volt elvárható, hogy a szerződéses partnerek listáját fejből tudja. A koordinátor a nyilatkozat szerint e-mailjeit önállóan kezelte, a szabad úszósávok bérbeadásáról objektív szempontok alapján dönthetett. Előadta továbbá, hogy úszásoktatásra szabad sáv esetén sem adtak bérbe vízfelületet üzleti és felelősségi okok miatt. A nyilatkozat szerint a kérelmező egyik feltételnek sem felelt meg, mivel az eljárás alá vont kizárólag hosszú távú folyamatos szerződéseket kötött, valamint külsős oktató nem oktathatott az uszodában. Az oktatói kompetenciát kizárólag a saját oktatóik esetében tudják garantálni. Az eljárás alá vont tájékoztatta a hatóságot, hogy az uszodakoordinátort igazgatói figyelmeztetésben részesítette, mert nem tájékoztatta precízen az érdeklődőt és félreérthető volt a kommunikációja, amely nem az uszoda véleményét tükrözte. Az e-mail váltás kapcsán az eljárás alá vont előadta, hogy magánszemély kérte úszósáv bérlésére az ajánlatot és később derült ki, hogy a kérelmező egyesület kíván egy alkalomra sávokat bérelni. A kérelmező nem tartozik a hosszútávra szerződött vízfelület bérlők közé, ráadásul saját edzővel kívánt úszásoktatást is tartani. A nyilatkozat szerint az uszodakoordinátor a fenti okok miatt javasolta, hogy keressen fel a kérelmező magántulajdonú uszodát, ahol rugalmasabbak lehetnek a szabályok. A nyilatkozat szerint az eljárás alá vont házirendje nem tartalmazott semmilyen szexuális irányú kirekesztésre való utalást.

Az eljárás alá vont kimentését a hatóság nem találta alkalmasnak annak bizonyítására, hogy a kérelmező sávbérlésre vonatkozó kérelmének elutasításában az egyesület tagjainak szexuális irányultsága, nemi identitása nem játszott szerepet.

A hatóság úgy értékelte, a kérelmező védett tulajdonsága és az elutasítás közötti ok-okozati összefüggést támasztotta alá az, hogy az eljárás alá vont tudta; LMBTQ egyesület kíván sávot bérelni az uszodában. Az eljárás alá vont nem tudta bizonyítani, hogy a kérelmező a 20160628-as ügyvezetői döntés, valamint a pályák egyébként is magas telítettsége miatt nem bérelhetett egy szombati napon két sávot 12-13 óráig. A hatóság nem fogadta el az eljárás alá vont kimentését, amely a házirend úszásoktatásra vonatkozó részével indokolta az elutasítást, mivel a módosítás az eljárás megindítása után történt. Nem fogadta el továbbá, hogy a pályák lefoglaltsága miatt nem volt lehetőség a sávbérlésre vonatkozó kérelem teljesítésére. Az állításnak ellentmondtak a csatolt e-mailek (csúcsidő behatárolás, hétvégi foglaltság), a 2016. május, november és 2017. februári pályafoglaltsági adatok (egy alkalommal volt foglalt minden sáv, más szombatokon 12-13 óra között egyetlen sáv sem volt előre lefoglalva), valamint a csütörtök-szombat vonatkozásában az úszójegyesek egymáshoz viszonyított százalékos arányának megadása eltérő időintervallumban. A hatóság az eljárás alá vont terhére értékelte, hogy üzleti titokra hivatkozással nem volt felderíthető az eljárás alá vont szerződéses partnereinek száma. Ez az adat igazolhatta volna az uszoda olyan szintű leterheltségét, amely indokolja a piaci forgalomból fenntartott cég elutasító döntését a helyi lakosság érdekeinek védelmében. Az eljárás alá vont nem bizonyította megfelelően, hogy a kérelmező sávbérlésre vonatkozó kérelmét a magas foglaltság miatt utasították el. (A 20160628-as utasítás alapján új partnernek nem lehet sávot bérelni, azonban erre hivatkozás nem történt az első e-mailváltásokban; az uszodakoordinátor nem kérdez rá, hogy a kérelmező szerződéses partner-e; az elutasítás indoka a kérelmező beazonosítása; illetve a későbbiekben érdeklődőknél felsorakoztatott, azonban a kérelmezővel nem közölt kézenfekvő indok /magas foglaltság/ elmaradásának hiánya az e-mail váltás során).

A hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az eljárás alá vont a kérelmező egyesületet az általa képviselt tagok védett tulajdonságával összefüggésben hátrányosan megkülönböztette. A hatóság megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és kötelezte az eljárás alá vontat, hogy a jogsértést megállapító végleges és végrehajtható határozatát 60 napra nyilvánosan tegye közzé – a jogsértő nyilvános adatainak kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon – a hivatalos honlapján, közvetlenül a nyitólapról elérhető módon. A hatóság továbbá az eljárás alá vonttal szemben 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint bírságot szabott ki.

A bírság megállapításánál a hatóság az Ebktv. 17/A. § (3) bekezdésének megfelelően figyelembe vette az eset összes körülményeit, különösen az eljárás alá vont gazdasági súlyát, továbbá azt, hogy a sérelem több személyt is érintett, hiszen egyesületi úszónapot szerettek volna tartani az uszodában. A határozat nyilvánosságra hozatalát a hatóság preventív okok miatt rendelte el.

Az eljárás alá vont a határozattal szemben közigazgatási pert kezdeményezett. A Fővárosi Törvényszék, mint elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította.

(A 2018. júliusi döntés végleges és végrehajtható.)