201/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Egyéb helyzet, tulajdonság
Diszkrimináció területe
Oktatás, nevelés
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést részben megállapító döntés

A kiskorú kérelmező törvényes képviselője 2018 novemberében egy általános iskolával szemben nyújtott be panaszt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Előadta, hogy az aktivitás- és figyelemzavara (pszichés fejlődési zavara) miatt sajátos nevelési igényű gyermeke a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint a 2017/18-as tanévtől a többi tanulóval együtt oktatható, nevelhető az eljárás alá vont általános iskolában. A kiskorú kérelmező mellett viszont javasolt személyes segítő – gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztens – jelenléte a délelőtti és a délutáni iskolai foglalkozásokon egyaránt. Emellett a gyermek jogosult heti 3 óra terápiás foglalkozásra, és a szakértői vélemény tanulásszervezési javaslatokat is megfogalmazott számára. A törvényes képviselő a hatóság előtt sérelmezte, hogy a gyermeke nem kapta meg a szakértői véleményben előírt kedvezményeket, és az állandó pedagógiai asszisztensi megsegítés helyett az asszisztens hetente csak két délután foglalkozott vele.

Az eljárás alá vont általános iskola a nyilatkozatában és a hatóság által tartott tárgyaláson elismerte, hogy a kiskorú kérelmező hetente kétszer délutánonként kapott pedagógiai asszisztensi megsegítést, délelőttönként pedig akkor, ha erre a pedagógusok részéről igény mutatkozott. Hivatkozott a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. mellékletére, amely a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszáma körében, általános iskolában a pedagógiai asszisztensi létszámot 250 tanulónként 1 főben állapítja meg. Elmondta, hogy a 233 fős oktatási intézményben hét sajátos nevelési igényű gyermek igényel pedagógiai asszisztensi megsegítést, ezért nem tudta azt biztosítani, hogy az asszisztens csak a kiskorú kérelmezővel foglalkozzon. Az eljárás alá vont beszámolt arról is, hogy a 2018/19-es tanév elején megkereste a tankerületet egy félállású pedagógiai asszisztens biztosítása érdekében, a tankerület azonban ennek a feltételeit nem teremtette meg. Csatolta a szakértői bizottság kiegészítő szakértői véleményét, amely szerint a kiskorú kérelmező pedagógiai asszisztensi megsegítése főként a délelőtti időszakban szükséges. Bemutatta továbbá a pedagógiai asszisztens órarendjét, amely szerint az asszisztens minden délelőtti órája foglalt, ebben az időszakban három kisebb gyermek tanulását segíti.

A hatóság 2018 decemberében a felek közös kérelmére a közigazgatási eljárás szüneteléséről döntött. A törvényes képviselő azonban 2019 áprilisában az eljárás folytatását kérte a hatóságtól, mivel a panaszával kapcsolatban nem történt előrelépés.

A hatóság döntésében hivatkozott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47. § (1) bekezdésére, amely szerint a sajátos nevelési igényű tanuló különleges bánásmódnak megfelelő ellátását a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A szakértői véleményben előírt javaslatok, ajánlások tehát kötelező erővel bírnak. A hatóság álláspontja szerint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletre tekintettel az eljárás alá vont általános iskola nem volt köteles a kiskorú kérelmező egész napos, majd – a kiegészített szakértői vélemény értelmében – egész délelőttös pedagógiai asszisztensi megsegítését biztosítani, mivel az iskolában több tanuló is igényelt asszisztensi megsegítést. A kiskorú kérelmező ugyanakkor – a szakértői véleményben foglaltak ellenére – a délelőtti tanórák alatt egyáltalán nem részesült pedagógiai asszisztensi megsegítésben, azt csak hetente kétszer délutánonként, más sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt kapta meg.

A hatóság döntésében megállapította, hogy az eljárás alá vont általános iskolának a pedagógiai asszisztensi megsegítés arányosabb elosztásával legalább részben – a fiatalabb tanulók által esetlegesen igényelt fokozottabb támogatás mellett is – biztosítania kellett volna a kiskorú kérelmező délelőtti támogatását. A hatóság a fentiek alapján megállapította, hogy az eljárás alá vont általános iskola azzal, hogy a kötelező erővel bíró szakértői véleményben foglaltak ellenére a kiskorú kérelmezőnek a délelőtti időszakban egyáltalán nem biztosította a pedagógiai asszisztensi megsegítést, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. A kiskorú kérelmezőt ezért az iskolai nevelése és oktatása során egyéb helyzete (egyéb pszichés fejlődési zavara) miatt közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte. A hatóság az eljárás alá vont általános iskolának megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását, és elrendelte a szakértői véleményben előírt délelőtti pedagógiai asszisztensi megsegítés teljes hiánya miatti jogsértő állapot legkésőbb 2019. szeptember 2-ig történő megszüntetését. A hatóság a kérelemnek ezt meghaladó részét elutasította.

(2019. június 6-i jogerős határozat)