EBH/233/2011

Év
2011
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Egészségügy
Közszolgáltatás
Diszkrimináció típusa
Közvetett hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés


Az Egészségbiztosítási Felügyelet 2009. évben vizsgálatot folytatott egy önkormányzati  fenntartású kórházban, melynek eredményeképpen megállapította, hogy a sebészeti és a  gasztroenterológiai osztályon a VIP kórteremben és a magasabb komfortfokozatú két ágyas kórteremben szinte kizárólag az osztályvezető főorvos betegei kerültek  elhelyezésre. Ugyanakkor a VIP kórtermeknél több esetben nem volt igazolt a térítési díj  befizetése, illetve a díjmentesség engedélyezése. A bejelentő felügyelet vizsgálatában megállapította, hogy az ápolási  osztályon az elhelyezésre orvosi beutalással, kórházon belüli áthelyezéssel és más  intézményből történő átvétellel kerülhetett sor. Elhelyezésre az ápolási osztályon kizárólag térítési díj ellenében volt lehetőség. A térítési díj egységesen a felvételre  jelentkezéskor egyszeri 6.250 Ft (melyet minden újabb hónap megkezdésekor ki kellett fizetni ), továbbá 1.800 Ft napi térítési díj, holott nem találtak „a minimumrendeletben meghatározott  szolgáltatásokon felüli ellátást”. A térítési díjakat a kórház „Térítési szabályzata” utolsó  oldala tartalmazza, amely félrevezető módon úgy tünteti föl magát, mintha a térítési díj  ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.  (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szövege lenne, holott az abban  foglaltak nem felelnek meg a Kormányrendeletnek. A fenntartó önkormányzat illetékes  bizottsága határozatával hozzájárult az ápolási osztályon fizetendő napi térítési díj összegének  megállapításához. Jogszabályi rendelkezés alapján a felügyelet az ügyet áttette az ÁNTSZ-hez, amely ugyancsak  jogszabályi rendelkezés alapján áttette az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

 A hatóság a sebészeti és a gasztroenterológiai osztály vonatkozásában – védett  tulajdonság hiánya miatt - hatáskör hiányában nem tudott eljárást indítani, mert az Ebktv. értelmében nem minősül védett tulajdonságnak, ha valaki a főorvos betege.

 Az ápolási osztály vonatkozásában azonban a hatóság hivatalból megindította az  eljárást , és – a rendelkezésre álló iratok és az eljárás alá vont nyilatkozata alapján –  megállapította, hogy a Kórház nem biztosította a szolgáltatás (ápolási célból történő  elhelyezés és ápolás) igénybevételét a beutalóval érkező betegek részére a  Kormányrendeletben előírt 400 Ft/nap részleges térítési díj, hanem csak az összeget többszörösen meghaladó mértékű díj ellenében, ugyanakkor többletszolgáltatást sem nyújtott.  Egységes díjtételeket alkalmazott az orvosi beutalóval rendelkező betegek és a beutalás rendjétől eltérő elhelyezés esetén. Ez a gyakorlat nyilvánvalóan hátrányosan érinti, gyakorlatilag kizárja az ápolási osztály szolgáltatásaiból a rossz vagyoni helyzetű betegeket, akik a térítési díjat nem tudják megfizetni.  Az eljárás alá vont védekezésül csupán arra hivatkozott, hogy a saját, illetve a kórházi vezetés  személyi összetétele időközben alapvetően megváltozott. A személyi összetétel megváltozása  azonban nem mentesíti az eljárás alá vontat a felelősség alól. Mindazonáltal a hatóság a  személyi összetétel megváltozását tudomásul vette és a szankció mértékének  meghatározásakor erre is tekintettel volt.

A hatóság határozatában megállapította, hogy a kórház által az ápolási osztály térítési  díjai tekintetében alkalmazott gyakorlat látszólag megfelel az egyenlő bánásmód  követelményének – hiszen mindenki számára azonos feltételekkel teszi lehetővé az ápolási  osztály nyújtotta szolgáltatások igénybevételét – valójában azonban a rossz vagyoni  helyzetben lévő betegeket lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hozza,  mint amiben a kedvezőbb vagyoni helyzetben lévők vannak.  Az eljárás alá vont azzal, hogy jóváhagyta az ápolási osztály díjtételeit – közvetett  hátrányos megkülönböztetést valósított meg és ezzel megsértette az egyenlő bánásmód  követelményét.

Az eljárás alá vont nem kérte a hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatát, így az  jogerőre emelkedett.