EBH/241/2018

Év
2018
Védett tulajdonság:
Politikai vagy más vélemény
Szexuális irányultság
Diszkrimináció területe
Egyéb
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A Kérelmező, egy LMBT civil társaság előadta, hogy 2017. áprilisától kezdve több alkalommal vette igénybe az eljárás alá vont állami intézmény által működtetett, az egyik megyeszékhelyen üzemelő közösségi teret különféle programok tartása céljából. 2017. november 24-én azonban az eljárás alá vont képviseletében a közösségi tér vezetője arról értesítette, hogy a jövőben nem szervezhet a közösség térben programokat. A döntést azzal indokolta, hogy a politikai pártok ki vannak tiltva a közösségi térből a kérelmező pedig politizál. A kérelmező a már meghirdetett programokat, egy filmklubot és egy taggyűlést, így kénytelen volt más helyszínen megtartani. A kérelmező álláspontja szerint a kitiltásra politikai véleménye, tagjainak szexuális irányultsága miatt került sor. A kérelmező előadta, hogy a politikai véleménye a nyilvánosság számára megismerhető, többek között abból, hogy a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvénnyel kapcsolatos egyet nem értése miatt csatlakozott a Civilizáció nevű mozgalomhoz, és részt vett a mozgalom által szervezett tüntetéseken.

Az eljárás alá vont intézmény úgy nyilatkozott, hogy a közösségi teret egy Európai Unió által finanszírozott projekt keretében tartja fenn és működteti, a kérelmező tevékenysége azonban csak kis szegmensben járul hozzá az eljárás alá vont által a projekt keretében elérendő célok megvalósításához. Nyilatkozott arról, hogy a projekt elsődleges célcsoportját 12-25 éves fiatalok alkotják, akik a szexualitás, illetve a szexuális kisebbségek témakörét illetően különösen érzékeny csoportnak számítanak, azt a veszélyt pedig el kell kerülni, hogy a gyermekek megfelelő fejlődéshez való joga sérüljön egy esetleges szellemi, illetve erkölcsi fejlődésüknek meg nem felelő, esetleg túl korai, a szexualitással kapcsolatos helyzettel való találkozás miatt. Álláspontja szerint a kérelmező programjai – amelyek a szexuális mássággal élők helyzetéről szóltak – a programok száma miatt aránytalanul nagyobb szerepet kaptak. Kifejtette, hogy miután a kérelmező politikai és ideológiai nézeteinek a közösségi térbe kerülését nem tudja ellenőrizni, sérülhet a közösségi tér politikai és ideológiai befolyástól mentessége. Hangsúlyozta továbbá, hogy a kérelmezőt nem tiltotta ki a közösségi térből, mindössze azt nem engedélyezte, hogy további programokat szervezzen ott. A közösségi térben szervezett egyéb programokon való részvételt sem az egyes magánszemélyek, sem a szervezet részére nem korlátozta.

Az eljárás során a felek nyitottnak mutatkoztak egyezségkötésre, azonban közöttük egyezség nem jött létre.

A hatóság a döntése meghozatalakor azt vizsgálta, hogy fennállt-e ok-okozati összefüggés a kérelmező szexuális irányultsága és politikai véleménye, valamint aközött, hogy az eljárás alá vont nem engedélyezte számára rendezvények tartását a közösségi térben. Ennek körében megvizsgálta az eljárás alá vont által az elutasítás indokaként előadottakat.  Azzal kapcsolatban, hogy a kérelmező rendezvényei kis szegmensben járulnak hozzá a projektcélok megvalósításához, a hatóság azt állapította meg, hogy 2016. és 2017. években a projektcélok nem változtak, a kérelmező által rendezett korábbi 17 esemény pedig megfelelt a projektcéloknak. A szexuális kisebbségekkel kapcsolatos témák tárgyalásának a fiatalokra való esetleges kedvezőtlen hatása kapcsán a hatóság azt állapította meg, hogy a megtartott, illetve a megtartani tervezett rendezvények közül egyiknek sem volt célja a szexuális felvilágosítás, a programok a közösség építését szolgálták, szexuális töltetük nem volt. A hatóság ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az eljárás alá vontnak az az állítása, amely szerint a kérelmező szexuális irányultsága és rendezvényei káros befolyással lehetnek a projekt célcsoportját képező 12-25 éves fiatalokra már önmagában diszkriminatív, az emberi méltóságot sértő. Arra vonatkozóan, hogy a kérelmező politikai nézeteinek a közösségi térbe kerülését az eljárás alá vont nem tudja ellenőrizni, így sérülhet a politikai és ideológiai befolyástól mentesség, a hatóság megállapította, hogy a kérelmező politikai tartalmú rendezvényt nem szervezett és nem is kívánt szervezni, az elutasított filmklub és taggyűlés sem voltak ilyen tartalmúak. A közösségi tér vezetőjének tárgyaláson tett tanúvallomása alapján az is megállapítható volt, hogy az eljárás alá vont központjából érkezett hivatalos válasz az elutasítás okaként a kérelmező politikai tevékenységét jelölte meg.

A hatóság a fentiek alapján azt állapította meg, hogy az ok-okozati összefüggés fennállt, az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét, amikor 2017. november 24.-vel nem engedélyezte a kérelmező számára, hogy megyeszékhely közösségi terében rendezvényt tartson, ezzel szexuális irányultsága és politikai véleménye miatt közvetlenül hátrányosan megkülönböztette.

A hatóság az eljárás alá vont számára megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását és 100.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte.

A Fővárosi Törvényszék az eljárás alá vont által benyújtott kereseti kérelmet elutasította.

(2018. június 5-i döntés)