EBH/32/2012

Év
2012
Védett tulajdonság:
Fogyatékosság
Diszkrimináció területe
Egészségügy
Közszolgáltatás
Befejezésmód
Egyezséggel zárult ügy

Helyi önkormányzatokkal szemben számos alkalommal érkezett kérelem a hatósághoz amiatt, hogy az adott önkormányzat nem biztosította a szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, és ezzel megsértette a fogyatékossággal élőkkel szemben az egyenlő bánásmód követelményét.

A hatósághoz a kérelmek jelentős részét közérdekű igényérvényesítés keretében civil szervezet nyújtotta be. Az Ebktv. 8. § (g) pontjára (fogyatékosság) tekintettel az akadálymentesítés elmulasztása az egyenlő bánásmód megsértését jelenti, az akadálymentesítésre nyitva álló határidő pedig 2009. december 31-én lejárt, így a hatóság megindította az eljárásokat a bepanaszolt önkormányzatokkal szemben.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 4. § (f) pontja szerint közszolgáltatásnak minősül minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltatótevékenység, amely egy település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható. A Fot. 7/A § (1) bekezdése kimondja, hogy a fogyatékos személy számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

2012-ben a hatóság által indított eljárások eredményeképpen számos önkormányzatnál, illetve az általuk fenntartott intézményében megvalósult a komplex akadálymentesítés és ezáltal a fogyatékos emberek szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése. Az eljárások nagy része egyezséggel zárult, melyben az önkormányzatok vállalták az adott épület akadálymentesítését, melyet határidőre el is végeztek. Az egyik kerületi önkormányzat például intézkedett egy általa fenntartott általános iskola akadálymentesítése érdekében, egy másik önkormányzat a felnőtt háziorvosi rendelőben, illetve a tüdőgondozóban valósította meg a komplex akadálymentesítést. Több önkormányzat esetében azonban csak az EBH jogsértést megállapító határozatát követően került sor az akadálymentesítésre.

Az alábbiakban az egyik, egyezséggel zárult ügyet ismertetjük:

A kérelmező civil szervezet azért kezdeményezte a hatóság eljárását, mert az önkormányzat által fenntartott egészségügyi központ nem felelt meg a komplex akadálymentesítés követelményének, annak ellenére, hogy a teljesítés törvényi határideje már 2009. december 31-én lejárt.

A kérelmező álláspontja szerint az önkormányzat – azzal, hogy fenntartóként nem  gondoskodott az intézmény komplex akadálymentesítéséről – megsértette az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.), a fogyatékos személyek jogairól szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) és az országos  településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet  (Oték.) rendelkezéseit. Az Oték. határozza meg, hogy pontosan milyen műszaki  kritériumoknak és általános előírásoknak kell eleget tenni az akadálymentesség követelményének teljesítéséhez.

Az eljárásban az önkormányzat azt nyilatkozta, hogy folyamatban van az intézmény komplex akadálymentesítésének megvalósítását célzó pályázati anyag elkészítése, ezért a hatóság a felek nyilatkozatai alapján a pályázat elbírálásáig felfüggesztette az eljárását. A felek ugyan a pályázat kapcsán együttműködtek egymással, azonban az önkormányzat nem részesült pályázati támogatásban, így annak forrásaiból nem tudta megvalósítani a komplex akadálymentesítést.

A hatósági eljárás során a felek kinyilvánították egyezségkötési szándékukat. Közösen áttekintették azokat a konkrét feladatokat, amelyek elvégzésével a komplex akadálymentesítés mindkét fél számára elfogadható módon és jogszerűen lenne megvalósítható, valamint a megvalósítás ütemezésének tervezésében is együttműködtek. A felek megállapodtak abban is, hogy az önkormányzat milyen ütemezés szerint, milyen véghatáridővel végzi el az intézmény komplex akadálymentesítését. A hatóság az egyezséget határozattal jóváhagyta.

Az önkormányzat nem sokkal a határidő lejártát megelőzően kérte az egyezség határidejének egy évvel történő meghosszabbítását, melyhez a kérelmező nem járult hozzá. A hatóság az egyezségben foglalt határidő leteltét követően az önkormányzattal szemben bírság kiszabásáról rendelkezett és meghatározta az akadálymentesítés végrehajtásának új határidejét.

A műszaki átadás-átvétel lezárását a polgármester a hatóságnak írásban igazolta, így a komplex akadálymentesítés megvalósult ebben az intézményben is.