47/2019

Év
2019
Védett tulajdonság:
Egészségi állapot
Diszkrimináció területe
Egyéb
Diszkrimináció típusa
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés
Befejezésmód
Jogsértést megállapító döntés

A kérelmező egy büntetés-végrehajtási intézet fogvatartottjaként terjesztett elő kérelmet az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz. Beadványában sérelmezte, hogy az eljárás alá vont intézetben az egészségi állapota (gerincsérve miatt részlegesen mozgáskorlátozott) miatt nem biztosított számára a jogszabályban előírt szabadlevegőn- tartózkodás joga. Előadta, hogy közlekedni csak rövid távolságon és könyökmankóval tud, hosszabb ideig állni sem képes. Mivel a sétaudvaron nincs pad és a betegsége miatt állni csak rövid ideig tud, a szabadlevegőn-tartózkodás lehetőségét ülőalkalmatosság hiányában nem tudja igénybe venni.

A kérelmező az egészségi állapotát jelölte meg védett tulajdonságként és azt, valamint az őt ért hátrányt is megfelelően valószínűsítette.

A kérelem alapján a hatóság eljárást indított.

Az eljárás alá vont a hatóság előtt arra hivatkozott, hogy a panaszolt probléma megoldása folyamatban van és a padok kihelyezésével a sétaudvarokon megvalósul. Előadta, hogy a vonatkozó jogszabályi keretek között, a fogvatartotti jogok maximális biztosításával és az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával végzi a tevékenységét. Vitatta, hogy a kérelmező rendelkezett az általa megjelölt védett tulajdonsággal és nyilatkozatában elzárkózott attól, hogy a kérelmezővel egyezséget kössön, valamint bejelentette, hogy az ügyben a kérelmezőt meghallgatta. A kérelmező előadta, hogy az eljárás alá vont szóban tájékoztatta a sétaudvarokon a padok kiépítéséről. Hamarosan igénybe tudja venni tehát a szabadlevegőn-tartózkodás jogát és erre tekintettel a hatósági eljárás iránti kérelmét visszavonja.

Ebben az ügyben a hatósági eljárás hivatalból is folytatható volt. A kérelmező a panaszt visszavonó beadványában kifejezte, hogy a sérelmezett helyzet a közeljövőben várhatóan rendeződni fog és az eljárás alá vont is úgy nyilatkozott, hogy az intézetben a sétaudvaron a padokat kihelyezi. Tekintettel azonban arra, hogy az eljárás megindítására okot adó körülmény – a kérelemben foglalt helyzet – a kérelem visszavonásakor fennállt, és arról a hatóságnak tudomása volt, a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatta.

A hatóság megállapította, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Határozatában elrendelte, hogy az eljárás alá vont legkésőbb 2019. június 30-ig alakítsa ki a büntetés-végrehajtási intézet sétaudvarán a napi legalább egy óra időtartamú szabadlevegőn-tartózkodás feltételeit a fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, életkoruk miatt mozgásukban korlátozott, akadályoztatott, továbbá olyan fogvatartottak számára, akik állapotuk miatt nem képesek a szabadlevegőn-tartózkodás ideje alatti egy óra időtartamban állni, mozogni. A hatóság kötelezte továbbá az eljárás alá vontat, hogy a határidő lejártát követő 15 napon belül írásban és kétséget kizáróan igazolja a hatóságnak a fenti kötelezéssel kapcsolatos intézkedését és a jogsértő állapot megszüntetését.

Az eljárás alá vont megfelelő határidőben bejelentette, hogy eleget tett a hatóság határozatában foglalt kötelezésnek és az intézet sétaudvarán kialakított padról készített fényképfelvételekkel a jogsértő állapot megszüntetését igazolta.  

(2019. április 8-i jogerős határozat)

Dátum