A Tanácsadó Testület 2006. február 10-ei állásfoglalása: az egyenlő bánásmódról szóló törvény hatálya kiterjed a hitelintézetnek minősülő jogi személyeknek a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó jogviszonyaira

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 10.007/2/2006. sz. állásfoglalása

A hitelintézetnek minősülő jogi személyeknek a hitelintézeti törvény hatálya alá tartozó jogviszonyaira kiterjed az Ebktv. hatálya

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hitv.) értelmében a hitelintézetnek minősülő jogi személyek jogviszonyai az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. sz. törvény ( Ebktv.) hatálya alá tartoznak. (Hitv. 3., 4.,5.,6. §; Ebktv. 5. §.)

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 3. §-a értelmében pénzügyi tevékenységnek és kiegészítő pénzügyi tevékenységnek minősülnek az alábbiak: 
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása;
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;
c) pénzügyi lízing;
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása;
e) elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása;
f) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;
g) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység;
h) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység);
i) letétkezelés kollektív befektetések részére;
j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;
k) hitel referencia szolgáltatás;
l) önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelés;
m) készpénzátutalás;
n) magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelés.

(2) Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetve devizában: 
a) pénzváltási tevékenység;
b) az elszámolás-forgalom lebonyolítása (elszámolás-forgalmi ügylet);
c) pénzfeldolgozási tevékenység;
d) pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon.

A 4. § (1) bekezdése kimondja: pénzügyi intézmény a hitelintézet (5. §)illetve a pénzügyi vállalkozás (6. §).

5. § (1) Hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely a 3. §-ban meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogad el a nyilvánosságtól (ide nem értve a külön jogszabályban meghatározott nyilvános kötvénykibocsátást),valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt vagy elektronikus pénzt bocsát ki.
(3) A hitelintézet bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet) lehet.

6. § (1) Pénzügyi vállalkozás 
a) az a pénzügyi intézmény, amely -, egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez,
b) a pénzügyi holding társaság, illetve
c) a hitelintézeti elszámolóház.

Az Ebktv. 3. § d) pontja értelmében közszolgáltatás: szerződéskötési kötelezettség alapján a lakosság alapvető szükségleteinek ellátására irányuló szolgáltatás, így különösen a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági, postai és távközlési szolgáltatás, továbbá a menetrend alapján közlekedő járművekkel végzett közforgalmú személyszállítás.

Tekintettel arra, hogy a hitelintézeteknek általában nincs szerződéskötési kötelezettségük, így nem minősülnek közszolgáltatónakUgyanakkor az Ebktv. 5. §- értelmében Az egyenlő bánásmód követelményét a fentieken túl az adott jogviszony tekintetében köteles megtartani,
a) aki előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tesz vagy ajánlattételre felhív,
b) aki az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben szolgáltatást nyújt vagy árut forgalmaz.

A hitelintézetek által nyújtott szolgáltatások körét az erre vonatkozó jogszabály pontosan meghatározza. A tevékenységi körök egy részének gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges, hogy az az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben történjék (Pl. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás), más tevékenységi körökhöz pedig az szükséges, hogy a hitelintézet előre meg nem határozott személyek számára szerződés kötésére ajánlatot tegyen (pl. betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása.)

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény értelmében a hitelintézetnek minősülő jogi személyek jogviszonyai az Ebktv. hatálya alá tartoznak. Mindezek alapján az Ebktv. rendelkezései a hitelintézetek jogviszonyaira kiterjednek, az ezekkel kapcsolatos ügyeket a Hatóságnak érdemben kell vizsgálnia.

Budapest, 2006. február 10.

Dr. Farkas Lilla, elnök sk. Dr. Herczog Mária sk. Dr. Gyulavári Tamás sk. Dr. Szigeti György sk. Dr. Kárpáti József sk