A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a munkaköri orvosi alkalmassági véleményekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre vonatkozóan

A Tanácsadó Testület jogszabály módosítási javaslata a munkaköri orvosi alkalmassági véleményekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségre vonatkozóan

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárások - munkára történő felvétel elutasítása az előzetes alkalmassági vélemény miatt, rehabilitációs eljárás során hozott alkalmassági véleménynek megfelelően felajánlott munkakör el nem fogadása - során több kérelmező sérelmezte a hatóságnál az első fokú munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági véleményt. Ezen ügyek vizsgálata során vált nyilvánvalóvá, hogy a munkavállalók nem tudtak arról a lehetőségről, hogy kérhetik az orvosi alkalmassági vélemény felülvizsgálatát, illetve jelzés is érkezett a hatósághoz, hogy a nyomtatvány nem tartalmazza a jogorvoslati lehetőséget. A hatóság ezen esetekben mindig tájékoztatja a kérelmezőket, hogy mely szervhez vagy bírósághoz fordulhatnak, mivel a szakvéleményt hatáskör hiányában nem vizsgálhatja, csak azt, hogy az adott eljárás (munkára történő felvétel, orvosi vizsgálat) során sérült-e az egyenlő bánásmód követelménye.

A hatóság a jogszabály áttanulmányozása után - figyelemmel arra, hogy a probléma nem egyedi - előterjesztésében javasolta a Tanácsadó Testületnek a probléma megvitatását és a vonatkozó jogszabály módosítását. A Testület azzal egyetértett, és az alábbi döntést hozta:

11/2007. (X. 5.) TT. sz. határozat:
A 33/1998. (IV. 24. ) NM sz. rendelet mellékletének módosítására vonatkozó - a jogorvoslatot érintő - javaslatot el kell küldeni az Egészségügyi, valamint az Igazságügyi és Rendészeti miniszternek. A hatóság honlapján is fel kell tüntetni a jelzett jogszabállyal kapcsolatos panaszt és a jogszabály módosítására tett javaslatot.

A fentiek értelmében, a Tanácsadó Testület megbízásából a hatóság az alábbiak szerint megkereste Dr. Horváth Ágnes egészségügyi minisztert és Dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti minisztert a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (továbbiakban: R.) módosítására vonatkozó javaslat megküldésével, s kérte annak előterjesztését a Kormány elé.

Figyelemmel az Alkotmány 57.§-ában biztosított, állampolgárokat megillető jogorvoslati lehetőségre és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 28-29.§-a által szabályozott - betegek jogainak érvényesítésével kapcsolatos - rendelkezésekre, a megfelelő tájékoztatás, a jogérvényesítés és a látássérültek esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében:

A R. 11.§-ának kiegészítése:
(6) A vizsgálatokat végző személyek a látássérülteket kötelesek szóban is tájékoztatni az orvosi alkalmassági vélemény felülvizsgálatának lehetőségéről, a jogérvényesítés helyéről és határidejéről. A R. 11. számú mellékletének módosítása oly módon:
az ne lábjegyzetben, hanem jól láthatóan - az egyéb rendelkezésekkel azonos betűméretben - a keltezést és az orvos aláírását megelőzően tartalmazza az illetékes bírósághoz való fordulás lehetőségét: "A II. fokú döntés ellen a ...* Bírósághoz lehet fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül." 

A R. vonatkozó mellékleteinek kiegészítése:
azok a keltezést és az orvos aláírását megelőzően, jól láthatóan - az egyéb rendelkezésekkel azonos betűméretben - tartalmazzák az állampolgárok megfelelő tájékoztatását a jogorvoslat igénybevételének lehetőségéről: "Az I. fokú döntés ...** általi felülvizsgálata a kézhezvételtől számított 15 napon belül az I. fokon eljárt szervnél kezdeményezhető." 

* Illetékes bíróság megnevezése 
**Másodfokon eljáró szerv megnevezése

2007. október