Kutatások

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programja 2010-2020.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kutatási programjában a hátrányos megkülönböztetés különböző megjelenési formáit vizsgálja és a diszkriminációs mechanizmusok mintázatait tárja fel. A hatóság a kutatási eredmények közzétételével és terjesztésével a diszkrimináció felismerését és a jogtudatosság fejlesztését támogatja, szakmai párbeszédet inspirál és további kutatásokat ösztönöz.

A különböző élethelyzetekben tapasztalt hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatok és ok-okozati összefüggések feltárása az aktuális folyamatokon túl olyan trendekre és tendenciákra hívja fel a figyelmet, amelyek a diszkrimináció csökkentésére és a társadalmi szemléletformálásra irányuló stratégiák megalapozására alkalmasak.   

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a kutatások eredményeit a hátrányos megkülönböztetés eseteinek megelőzését célzó intézkedéseiben érvényesíti. Az elektronikusan elérhető tanulmányok, elemzések, adatbázisok tulajdonosa az Egyenlő Bánásmód Hatóság. A kutatási tartalmak felhasználása a forrás megfelelő hivatkozásával lehetséges. A felhasználás nem irányulhat jogsértő, illetve az emberi jogokat és az egyenlő bánásmód követelményét sértő célokra és nem eredményezhet haszonszerzést.

Kutatási témakörök

I. Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság változásai 2010-2020 
A kutatási program az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság szintjeit mérte és elemezte, illetve az egyéni és társadalmi diszkriminációval kapcsolatos tapasztalatokat kutatta 2010-ben és 2013-ban két hullámban 1000 fős országos reprezentatív mintán és 3x200 fős almintán. A kutatás azt vizsgálta, hogy a diszkrimináció áldozatai, illetve elkövetői ismerik e a jogaikat és kötelességeiket, tudatosan, vagy tudattalanul tesznek vagy tűrnek. A   kutatás további 3. hulláma 2017-ben, a 4. hullám 2019-ben vizsgálta és elemezte az észlelt és érzékelt diszkrimináció, valamint a jogtudatosság változásait. A kutatási kötetek tartalmazzák a vizsgált adatbázisok összehasonlító elemzését, valamint bemutatják a 2010-2019 közötti diszkriminációs folyamatokat és mintázatokat.  

A diszkrimináció személyes és társadalmi észlelése és az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság 2019

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság 2017

Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének elemzése 2010-2013 között


II. Esélyegyenlőség a munka világában

2010. és 2014. között négy témakörben vizsgálta a hatóság a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatokat és ok-okozati összefüggéseket a munka világában, valamint a szolgáltatások (ide értve a közszolgáltatásokat is) igénybevétele során, különösen a nők, a romák és a fogyatékos emberek védett csoportjainak tapasztalatain keresztül

A férfiak és a nők közötti jövedelemegyenlőtlenség és nemi szegregáció
2010. május 17. - 2011. március 18. 

A munkáltatók kiválasztási gyakorlata a diszkrimináció tükrében
2010. május 17. - 2011. március 18.

Az esélyegyenlőségi terv hatásának vizsgálata
2010. május 17. - 2011. március 18. 

Munkáltatói attitűdök a védett tulajdonságú munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben 
2010. május 17. - 2011. március 18. 


III. A közigazgatás kirekesztő mechanizmusai

Két összefüggő kutatási program egyike a közigazgatás kirekesztő mechanizmusait tárta fel, a másik a társadalmi kirekesztettség felszámolását célzó közigazgatási gyakorlatot vizsgálta

A védett tulajdonságokkal rendelkező lakossági csoportok hozzáférésének akadályai a közigazgatási döntéshozatalban, a közszolgáltatások, közösségi szolgáltatások és fejlesztések elérésében. 
Társadalomtudományi kutatás a felnőtt lakosság védett tulajdonságú csoportjainak körében a közigazgatás különböző szintjeivel kapcsolatos személyes diszkriminációs tapasztalatokat tárta fel és véleményeket rögzített. A kutatás a kirekesztő mechanizmusok mintázatának és elterjedtségének vizsgálatára és feltérképezése irányult. 
2012. október 1. - 2013. április 30. 

A közigazgatás és jogalkotás kirekesztő mechanizmusainak feltárása önkormányzati szinten 
A kutatás azt vizsgálta, hogy az önkormányzatok döntései és intézkedései mennyiben akadályozzák, illetve segítik elő a védett tulajdonságú lakossági csoportok társadalmi integrációját, továbbá milyen viszonyt alakítottak ki e csoportokkal és a döntéshozók milyen módon csatornázzák be tapasztalataikat a munkájukba.
2012. október 1. - 2013. április 30.

Tananyag

Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése
Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzés tananyagát az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2010-ben készítette el, hogy a témakör bevezetését inspirálja és támogassa a köznevelés és a felsőoktatás rendszereiben. Az elektronikusan is elérhető tananyagra épülő, 2010. és 2013. között lebonyolított 80 képzés hallgatóinak körében végzett kutatás a résztvevők jogtudatosság-változásának a képzés hatására bekövetkezett jelentős növekedését mérte és annak összefüggéseit mutatta be.

A hatóság tananyagára épülő „Az egyenlő bánásmód érvényesítése a tisztviselők foglalkoztatása során” képzési program akkreditációja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2019-ben lezárult. A képzési program széles körben biztosítja az antidiszkriminációs joganyag elsajátítását és alkalmazását a közigazgatásban foglalkoztatottak számára.

Tanulmányok - a kutatási adatok elemzései és összefüggései