Egyenlő Bánásmód Hatóság 2008. évi tevékenysége a számok tükrében

A tavalyi évben a hatósághoz 1153 kérelem, beadvány érkezett. Ez 52,5 %-kal meghaladja az előző (2007. évi) ügyforgalmat.

Az 1153 ügy megoszlása:

Határozattal zárult: 356

Áttétellel zárult: 171

Tájékoztató levéllel zárult: 474

2009-re áthúzódó ügyek: 152

A 356 vizsgált ügy 37 esetben zárult elmarasztalással. Ez szintén emelkedést mutat a 2007. évihez képest, amikor is ez a szám 29 volt, azonban arányában az egyéb döntésekhez képest lényegében nem változott.

Az elmarasztalások a foglalkoztatás és a szolgáltatás területét érintették legnagyobb arányban.

A törvény által meghatározott védett tulajdonságok alapján megállapítható, hogy a legtöbb esetben az egyéb tulajdonsággal (a személyiség lényegi vonásához tartozó, de az Ebktv.-ben önállóan nem nevesített tulajdonság), a fogyatékossággal, az életkorral, valamint   az anyasággal   és   etnikai   hovatartozással összefüggésben érte a panaszosokat   hátrány. (A fogyatékossággal élők panaszainak ugrásszerű megnövekedésében az játszott szerepet, hogy egy területi szövetség a vakok és csökkentlátók képviseletében 19 gyógyszergyártó, illetve forgalmazó cég ellen indított közérdekű eljárást, miszerint a gyógyszertájékoztatók a vakok és gyengénlátók számára nem megfelelő módon készülnek.) Ezen kívül a tavalyi évben két közérdekű igényérvényesítésben folyt eljárás a hatóság előtt. Mindkettőnek  az a lényege, hogy a panaszosok nagyobb csoportját érte vagy   fenyegette hátrány. Ilyen esetekben nem szükséges minden panaszosnak kérelmet benyújtania, hanem ügyüket olyan szervezet képviselheti,  járhat el a hatóság előtt, amelyek alapszabályában, alapító okiratában, feladatai között   szerepel annak a csoportnak az érdekképviselete. Közérdekű igényérvényesítésre 2007. január 1-től nyílt lehetőség a hatóság előtt is, ez idáig ezzel az újszerű jogi lehetőséggel kevés érdekvédelmi szövetség élt.  

Az elmarasztalások alapján hozott szankcióként 9 ügyben szabott ki pénzbírságot a hatóság, melynek legkisebb összege 500.000 Ft, míg legnagyobb összege 3.000.000 Ft volt. Huszonhét esetben az elmarasztaló határozat nyilvános közzétételét  is elrendeltük.

2007. évi egyezségek számához képest 2008-ban ugrásszerűen megemelkedett a kölcsönös engedményeken alapuló, ily módon a hosszú távú és békés együttélést biztosító egyezségek száma. Míg 2007-ben 3 ügyben, 2008-ban 23 ügyben született egyezség.  

A 2008-ban hozott határozatok közül 17 esetben éltek az ügyfelek bírósági felülvizsgálattal, részben az elmarasztalás, részben elutasítás miatt. A 17 per közül 7 fejeződött be jogerősen, mindegyik esetben osztotta a bíróság az EBH álláspontját és a határozatok ellen benyújtott kereseteket elutasította.

A legtöbb vizsgált panasz földrajzi megoszlásainak sorrendisége:

  1. Budapest 135
  2. Pest megye 43
  3. BAZ megye 28
  4. Szabolcs-Szatmár megye 19
  5. Baranya megye 14
  6. Hajdú-Bihar megye 11
  7. Jász-Nagykun-Szolnok megye 11

A  legkevesebb   panasz  (4)  Békés  megyéből   érkezett.  Olyan  megye,   ahonnan  panasz  ne érkezett volna, nem volt. A panaszok száma és a döntések nem állnak korrelációban. pl. BAZ megyéből 28 vizsgált panasz érkezett, de ebből 1 elmarasztaló     döntés született.   Somogy megyéből viszont 6 panaszból 2 elmarasztaló határozatot hozott a hatóság. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységét meghatározó    jogszabályok  elsőrendű kötelezettségként írják elő, hogy a kérelmező lakóhelyén kell tárgyalást tartani  –  legyen az az ország legtávolabbi részén is. A hatóság ügyintézői 2008-ban 200 tárgyalást tartottak az ország különböző településein.

Nem csak a jogsértést megállapító határozatok viszonylag alacsony száma, hanem a 474 tájékoztató levéllel zárult ügy is jelzi az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos ismeretek hiányát. Amellett, hogy a tájékoztató levelekben a hatóság részletesen ismerteti a panaszossal  a  hátrányos  megkülönböztetésre  vonatkozó  szabályokat,  törekszik  arra,  hogy konkrét segítséget nyújtó hivatalhoz, hatósághoz stb. „irányítsa” az ügyfelet. Ez az idő és energia megspórolható lenne azonban, ha az ügyfelek tisztában lennének azzal, mit jelent a hátrányos megkülönböztetés, milyen esetekben járhat el a hatóság csak kérelemre, és milyen esetekben hivatalból, hogy a névtelen bejelentéseket nem tudjuk vizsgálni, stb. Az eddigiekből levonható és a jövőre nézve is iránymutató következtetés lehet, hogy más állami és civilszervezetekkel együttműködve a felvilágosító tevékenységet hatékonyabbá kell tenni.

A hatóság munkatársai 2008-ban 171 esetben vettek részt szakmai konferenciákon, tartottak előadásokat és 189 esetben jelentek meg a médiában.

Média szereplések 2008

Sajtó: 72

Rádió: 73

TV: 44

A hatósági eljárás a panaszos, kérelmező részére ingyenes, kivéve, ha rosszhiszeműen járt el. A hatóságnak működésének megkezdésétől (2005 februárjától) ez idáig egyetlen esetben sem kellett olyan döntést hozni, amelyben rosszhiszeműséget kellett volna megállapítani és ez alapján a költségek viselésére kötelezni a kérelmezőt.

Budapest, 2009. január 26.