Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. évi tevékenysége a számok tükrében

A hatósághoz 2009-ben 1087 ügyben fordultak panasszal, megkereséssel természetes, jogi személyek, s különböző társadalmi és civil szervezetek. A hatóság 112 esetben megállapította, hogy az ügy más közigazgatási hatóság hatáskörbe tartozik. 372 ügyben tájékoztatást küldött az  ügyfélnek    a  jogérvényesítés    módjáról,   más   állami,    önkormányzati    szervek,   bíróságok hatásköréből   351  eljárást   indított,   melyek   alapján   48  esetben   állapította    meg   az   egyenlő bánásmód követelményének megsértését, 18 esetben elősegítette és jóváhagyta a felek között létrejött egyezséget. Új jelenség, hogy a korábbiakban lényegesen több esetben kérték az ügyfelek az eljárás megszüntetését azért, mert az eljárás alá vont munkáltató vagy szolgáltató az eljárás megindítását követően megszüntette a hátrányos megkülönböztetést és kompenzálta a kérelmezőt.

A diszkrimináció fajtái szerint közvetlen hátrányos megkülönböztetés: 41

Zaklatás hátrányos megkülönböztetés: 4

Megtorlás hátrányos megkülönböztetés: 2

Közvetett hátrányos megkülönböztetés: 1

(2008-ban az elmarasztaló és egyezséget jóváhagyó döntések aránya 37/23 volt) 177   ügyben    született    elutasító    határozat,    többségükben    azért,   mert   az   eljárás   alá   vont bizonyította, hogy nem tett különbséget a panaszossal összehasonlítható helyzetben lévők javára, vagy a különbségtétel jogszerűen indokolta.

Az   előző   évekhez   hasonlóan    legmagasabb    számban   a  foglalkoztatás    területén    sérült   az egyenlő bánásmódhoz való joga a kérelmezőknek (19) neme (6), életkora (5), más véleménye (4),    anyasága,     etnikai     hovatartozása      (2-2),    szexuális      irányultsága,      szakszervezeti érdekképviselethez tartozása alapján (1-1 ügy). 17    ügyben     állapította     meg     a    hatóság     a    szolgáltatásokkal      kapcsolatos     hátrányos megkülönböztetést életkor (6), fogyatékosság (3), etnikai származás és bőrszín (3), anyaság, politikai vélemény és szexuális irányultság alapján. 48-ból   30   esetben   gazdasági    társaságokkal,    a  többi   ügyben   önkormányzatokkal,     illetve intézményekkel és állami hatóságokkal szemben került sor szankció alkalmazására. Összesen: 33.600.000.- Ft perbírság kiszabására került sor, 33 határozat nyilvános közzétételét rendelte el a hatóság.

2009-ben 46 – az előző évekről is áthúzódó – ügy volt folyamatban a Fővárosi Bíróságon, két új eljárásra utasítást kivéve a bíróság helyben hagyta a hatóság döntését.

A jogtudatosság emelése, a közvélemény tájékoztatása 2009-ben is kiemelt feladata volt az EBH-nak. Döntésünk nyilvánosságra hozatala mellett honlapján ismerteti az összes jogsértést megállapító    egyezséget    helybenhagyó    döntését,   valamint    a   diszkrimináció     és   az   egyéb jogsértések   elhatárolása    érdekében   a  jelentősebb   elutasító   határozatait    is.   91  alkalommal tájékoztatta    a    közvéleményt     a   médián    keresztül     tevékenységéről,     konkrét    jogesetek bemutatásával, s több mint 60 rendezvényen tett eleget civil – társadalmi szervezetek és társhatóságok meghívásainak. Az EBH honlapját 2009-ben 74.138 fő látogatta.

  1. áprilisától a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében 46 hónapig tartó antidiszkriminációs programot   indított    el,  melynek   keretében   2009.  szeptemberétől    minden   megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot       szervezett,     2010-ben    széleskörű     képzési     programot     indít,     ifjúsági antidiszkriminációs akciókat tervez.

Budapest, 2010. január 25.