Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2011. évi tevékenysége a számok tükrében Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a 2011-es évben mintegy 1000 panasz érkezett. A panaszok számában csökkenő tendencia figyelhető meg, amely nagymértékben köszönhető annak, hogy a panaszosok egyre tudatosabbak és célorientáltabbak, továbbá a panaszokat megszűrik a 19 megyében és Budapesten működő egyenlőbánásmód-referensek, ennek köszönhetően csak azok az ügyek kerülnek a hatóság elé, amelyeknél feltételezhető, hogy diszkrimináció történt. Fokozatosan csökken azoknak a kérelmeknek a száma is, amelyekben a hatóság hatáskörének hiánya miatt nem tud eljárni. A 2011-es adatok is megerősítik, hogy még mindig a munkáltatók és a különféle szolgáltatást nyújtók sértik meg legtöbbször az egyenlő bánásmód követelményét.

2011-ben 39-re nőtt az egyezséggel záruló eljárások száma. Az egyezségkötési hajlandóság folyamatos növekedése tudatos hatósági stratégia következménye. A megkötött egyezségek nem csak az ügyfelek kompromisszumkészségének, hanem az ügyintézők konfliktuskezelő tevékenységének is köszönhetők. A hatóság az előtte folyó eljárások tartós eredményessége érdekében a jogalkalmazás keretei között a panaszos és a bepanaszolt együttműködésére törekszik és a jogszabályok adta kereteken belül segíti az ügyfeleket abban, hogy egyezséget kössenek. A diszkrimináció megszüntetése mellett a prevenciónak is hatékony eszköze, ha az egyenlő bánásmód sérelmének okozója és elszenvedője közösen találják meg a jogsérelem megszüntetésének a módját. A hatóság munkája során továbbra sem tekinti célnak az eljárás alá vont pénzbírsággal való büntetését, amelyet jól mutat az is, hogy a tavalyi évben összesen 11 esetben élt ezzel a lehetőséggel.

A 2011. évi statisztikai adatai szerint továbbra is Budapestről és Pest megyéből fordulnak legtöbben a hatósághoz, ugyanakkor vannak olyan megyék, ahonnan elenyésző számú

 megkeresés érkezik, ilyen pl. Tolna vagy Vas megye. A kérelmezők védett tulajdonságát tekintve leggyakrabban anyaságuk, terhességük (42 esetben), egészségi állapotuk (56 esetben), életkoruk (38 esetben), fogyatékosságuk (114 esetben), nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásuk (118 esetben) miatt érzik ú

gy, hogy velük szemben sérült az egyenlő bánásmód követelménye. A diszkrimináció egyes területeit tekintve változatlanul a foglalkoztatás, a munkaerőpiac (20 kérelemnek helyt adó döntés) és 3az áruk forgalma illetve szolgáltatások igénybevétele (10 kérelemnek helyt adó döntés) a legfertőzöttebb területek.  Enyhén emelkedett a jogsértést megállapító határozatok száma 2011-ben: 42 esetben állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Lényegesen csökkent a megalapozatlan kérelmek száma, 2011-ben 118 elutasító határozat született. Az egyenlő bánásmód követelményét megsértőkkel szemben alkalmazott szankciók közül legtöbbször a további jogsértő magatartástól való eltiltás (30 esetben) illetve a döntés nyilvános közzétételének elrendelésére (26 esetben) került sor. A fentieken túl 11 esetben került sor pénzbírság kiszabására, melynek teljes összege 9 150 000 Ft volt. További 9 esetben kötelezte a hatóság az eljárás alá vont személyt vagy céget a jogsértő magatartás megszüntetésére. A panaszosok jogtudatosságának erősítését a hatóság 2009. április 1-től a TÁMOP-5.5.5. kiemelt pályázati projekt eszközeivel is támogatja. A diszkrimináció elleni küzdelem, a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése elnevezésű, 2013 júniusáig tartó projektben a hatóság széleskörű társadalmi szemléletformálásban is részt vállal az állampolgárok jogtudatosságának növekedése, a társadalmi érzékenység, az antidiszkriminációs és általánosemberi jogi kultúra fejlesztése érdekében.

A projektnek köszönhetően 2009. szeptember 1-től működik a megyei egyenlőbánásmódreferensi hálózat. Az ügyfélfogadási órák száma a kezdeti 12- ről 336-ra emelkedett havonta. 2011-ben 2 946 ügyfél fordult a referensi hálózathoz, 280 panaszbeadvány benyújtására, és 2666 regisztrációs lap kiállítására került sor.  A hatóság 2011. évi tevékenységének eredményessége összefügg azzal, hogy a projekt keretében két éve működő egyenlőbánásmód-referensi hálózatban megyei és kistérségi szinteken is jogász végzettségű egyenlőbánásmód-referensek biztosítják a hatóság szolgáltatásaihoz a hozzáférést, ezzel Budapest mellett országos lefedettséggel 20-ra nőtt az ügyfélfogadási helyszínek száma.  4Az egyenlőbánásmód-referensek hetente ingyenes ügyfélfogadást tartanak: fogadják és továbbítják a panaszokat a hatóság felé. Feladatuk az ügyfelek, valamint a helyi szakmai és civil partnerek tájékoztatása az egyenlő bánásmód követelményéről és a hatóság tevékenységéről.  Az egyenlő bánásmód érvényesítése és a társadalmi érzékenység fejlesztése című akkreditált képzési programban 2011-ben 463 fő vett részt, további három helyszínen tematikus workshopok lebonyolítására került sor.

A projekt keretében megvalósuló hét társadalomtudományi illetve szociológiai háttérkutatás elsődleges célja a hátrányos megkülönböztetést eredményező gyakorlatok és ok-okozati összefüggések feltárása volt a különböző védett csoportok, különösen a nők, a romák és a fogyatékos emberek vonatkozásában. A vizsgálat tapasztalatainak széleskörű publikálása a hatóságnak lehetőséget biztosított a társadalmi párbeszédbe történő bekapcsolódásra. A kiemelt médiumokkal való kapcsolattartás hozzájárult - a tájékoztatás mellett - a jogtudatosság növekedéséhez és a hatóság ismertségi indexének az emelkedéséhez.  2012. január 1-től a 2011. évi CLXXIV. törvény, - amely egyebek mellett módosította az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt is - a hatóság jogállását autonóm államigazgatási szervre változtatta. A hatóság szakmai és szervezeti önállósága e jogszabályváltozással kiteljesedett.