Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenysége a számok tükrében

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz * (EBH) 2012. évben 2738 megkeresés érkezett. Ebbe beletartoznak azok a sérelmek is, ahol a kérelmező ügye nem tartozott az EBH hatáskörébe, de panaszának más hatósághoz történő irányításában segíteni tudtunk, illetve jogi felvilágosítást adtunk.

A tavalyi év statisztikai adataiból megállapítható, hogy továbbra is Budapestről és Pest megyéből fordultak legtöbben a hatósághoz, ugyanakkor az elmúlt évben is kevés megkeresés érkezett Tolna, Vas és Veszprém megyéből.

Azokban az ügyekben, amelyekben eljárás indult, a kérelmezők védett tulajdonságát tekintve leggyakrabban nemzetiséghez való tartozásuk (81 esetben), fogyatékosságuk (75 esetben), életkoruk (54 esetben), anyaságuk (terhességük) vagy apaságuk (53 esetben) és egészségi állapotuk (43 esetben) miatt érezték úgy a panaszosok, hogy velük szemben sérült az egyenlő bánásmód követelménye.

A diszkrimináció egyes területeivel kapcsolatban elmondható, hogy továbbra is a foglalkoztatás és munkaerőpiac (15 kérelemnek helyt adó döntés), valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele (9 kérelemnek helyt adó döntés) az a két terület, ahol a legtöbb jogsértés bekövetkezett.

A foglalkoztatás területén elsősorban anyaságukkal, életkorukkal, fogyatékosságukkal és egészségi állapotukkal összefüggésben érte hátrány a munkavállalókat, míg a szolgáltatáshoz történő hozzáférés területén többnyire a nemzetiséghez való tartozás és a fogyatékosság miatt diszkrimináltak a szolgáltatást nyújtók.

2012-ben 28 esetben kötöttek a felek egyezséget, és 31 esetben állapította meg a hatóság, hogy az eljárás alá vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Jelentősen csökkent azon kérelmek száma, amelyek nem bizonyultak megalapozottnak, vagyis 2012-ben 77 esetben született elutasító határozat.

Az EBH azokkal az eljárás alá vontakkal szemben, akik megsértették az egyenlő bánásmód követelményét, Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott szankciókat alkalmazta: ezek közül legtöbb esetben a további jogsértő magatartástól való eltiltást (27 esetben), illetve a döntés nyilvános közzétételét (20 esetben). A fentieken túl 4 esetben köteleztük az eljárás alá vont személyt vagy céget a határozatban megállapított jogsértő magatartás megszüntetésére.Pénzbírságot pedig 2 esetben szabtunk ki.

A hatóság ügyintézői 2012-ben Budapesten 94 esetben tartottak tárgyalást, míg vidéken 21 esetben. Helyszíni szemlét az ügyintézők kétszer végeztek.

A 2012-es évben bírósági tárgyaláson a Fővárosi Törvényszék, illetve a Kúria előtt 33 ügyben vettek részt a Hatósági és Jogi Főosztály munkatársai.

* Az elmúlt évben jelentős jogszabályi változások történtek a hatóság jogállásában: 2012. január 1-től a hatóság autonóm államigazgatási szerv lett, amely független, csak a törvénynek van alárendelve, részére feladat csak törvényben állapítható meg. 2013. január 1-jétől pedig a hatóság pénzügyi függetlensége is kiteljesedett azáltal, hogy fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv lett, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezeten belül önálló címet képez.