Jelentés az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2005. évi tevékenységéről

Összefoglaló

Az Ebktv. elfogadásával és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felállításával a Kormány nem csak uniós kötelezettségének tett eleget, hanem megteremtette azt a jogszabályi környezetet és intézményt, amely az alapvető emberi jogok, így a jogegyenlőség, az emberi méltóság és ezekkel összefüggésben a hátrányos megkülönböztetés tilalma érvényesítésére ténylegesen alkalmas, vagy tevékenysége kiteljesülésével azzá válhat.

A Hatóság más szervezetekkel szoros együttműködésben hozzájárul az előítéletek csökkentéséhez, a társadalmi kohézió megteremtéséhez, a hátrányos megkülönböztetés elleni tudatos fellépéshez. A társadalmi kohéziót leginkább fenyegető veszély a társadalmi kirekesztődés, amely leginkább az Ebktv.-ben felsorolt védett tulajdonsággal rendelkezőket sújtja. (etnikai kisebbség, 50 éven felüli nők, fogyatékkal élők, szociálisan hátrányos helyzetűek). A többségi társadalom, de különösen az állami, önkormányzati szervek, a munkáltatók részéről tapasztalt hátrányos megkülönböztetés jelenti az egyik legfőbb veszélyt a társadalmi kohézióra és társadalmi békére. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tevékenységével annak bizonyítékául is szolgál, hogy a gazdasági reformokat, az ország versenyképessége érdekében elhatározott kormányzati intézkedéseket úgy kell és lehet végrehajtani, hogy azok ne járjanak az emberi méltóság megsértésével, ne engedjenek teret a hatalmaskodásnak, sőt járuljanak hozzá a szolidaritás erősödéséhez, nyújtsanak védelmet a legkiszolgáltatottabbaknak.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hatékonyabb részvételéhez a fenti célok megvalósításában nem csak a rá vonatkozó hatályos jogszabályok alkalmazásának magasabb színvonalú teljesítése szükséges, hanem az eddigi tapasztalatok alapján magának a törvénynek a módosítása is.

A négy évre szóló kormányprogram - a Hatóság létrehozásáról és fokozatos kiépítéséről rendelkező korábbi kormánydöntéssel összhangban - a Hatóság megerősítését tűzte ki célul, különösen az etnikai diszkriminációval szembeni fellépés hatékonysága érdekében. Addig is, amíg a kormányzati ciklusban erre nem nyílik lehetőség, a meglévő forrásokkal, a más szervezetekkel történő együttműködés erősítésével van mód a diszkriminációs esetek feltárására, az oktatásra és az ismeretterjesztésre, a társadalmi kommunikáció kiterjesztésére és életben tartására.