Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009. évi tevékenységéről

Összefoglaló

A hatósághoz 2009-ben 1087 ügyben fordultak panasszal, megkereséssel magán személyek, jogi személyek, s különböző társadalmi és civil szervezetek. A hatóság 142 esetben megállapította, hogy az ügy más közigazgatási hatóság hatáskörbe tartozik, 402 ügyben tájékoztatást küldött az ügyfélnek a jogérvényesítés módjáról, más állami, önkormányzati szervek, bíróságok hatásköréről. 543 eljárást indított, melyből 2009-ben 273 ügy zárult le határozattal vagy végzéssel, míg a fennmaradó 270 ügyben a vizsgálat áthúzódott a 2010-es évre. A hatóság a 2009-ben lezárt ügyekből 48 esetben állapította meg az egyenlő bánásmód követelményének megsértését, 18 esetben elősegítette és jóváhagyta a felek között létrejött egyezséget, 107 ügyben a kérelmet érdemben utasította el, 100 ügyben pedig eljárást lezáró végzés született. Új jelenség, hogy a korábbiakban lényegesen több esetben kérték az ügyfelek az eljárás megszüntetését azért, mert az eljárás alá vont munkáltató vagy szolgáltató az eljárás megindítását követően megszüntette a hátrányos megkülönböztetést és kompenzálta a kérelmezőt.

 

A 2009-ben vizsgált ügyek megoszlása az elintézés módja szerint

A 2009-ben vizsgált ügyek megoszlása az elintézés módja szerint

 

A 2009-ben vizsgált ügyek elintézés módja szerinti megoszlása százalékban

A 2009-ben vizsgált ügyek elintézés módja szerinti megoszlása százalékban

A megalapozott kérelmek diszkrimináció fajtája szerinti megoszlása

A megalapozott kérelmek diszkrimináció fajtája szerinti megoszlása

A megalapozott kérelmek diszkrimináció fajtája szerinti megoszlása százalékban

A megalapozott kérelmek diszkrimináció fajtája szerinti megoszlása százalékban

Az előző évekhez hasonlóan legmagasabb számban a foglalkoztatás területén sérült az egyenlő bánásmódhoz való joga a kérelmezőknek (21) neme (6), életkora (5), más véleménye (4), anyasága, etnikai hovatartozása (2-2), szexuális irányultsága, szakszervezeti érdekképviselethez tartozása alapján (1-1 ügy).

17 ügyben állapította meg a hatóság a szolgáltatásokkal kapcsolatos hátrányos megkülönböztetést életkor (6), fogyatékosság (3), etnikai származás és bőrszín (3), anyaság, politikai vélemény és szexuális irányultság alapján, két ügyben többes alapú diszkriminációt állapított meg a hatóság.

48-ból 30 esetben gazdasági társaságokkal, a többi ügyben önkormányzatokkal, illetve intézményekkel és állami hatóságokkal szemben került sor szankció alkalmazására. Összesen: 33.600.000.- Ft pénzbírság kiszabására került sor, 33 határozat nyilvános közzétételét rendelte el a hatóság.

A jogtudatosság emelése, a közvélemény tájékoztatása 2009-ben is kiemelt feladata volt az EBH- nak. A döntések nyilvánosságra hozatala mellett a hatóság honlapján összefoglalók olvashatóak az összes jogsértést megállapító, valamint egyezséget helybenhagyó döntésről, valamint - a diszkrimináció és az egyéb jogsértések elhatárolása érdekében - a jelentősebb elutasító határozatokról is. A hatóság vezetői és munkatársai 91 alkalommal tájékoztatták a közvéleményt

a médián keresztül tevékenységükről konkrét jogesetek bemutatásával, s több mint 60 rendezvényen tettek eleget civil – társadalmi szervezetek és társhatóságok meghívásainak. Az EBH honlapját 2009-ben 74.138 fő látogatta.

A hatóság 2009 áprilisától a TÁMOP 5.5.5. projekt keretében 46 hónapig tartó antidiszkriminációs programot indított el, melynek keretében 2009 szeptemberétől minden megyeszékhelyen ügyfélszolgálatot szervezett, 2010-ben széleskörű képzési programot indít, ifjúsági antidiszkriminációs akciókat tervez és hét – az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését feltáró – kutatást rendel meg.

 A 2009-es évben a bíróság előtt folyamatban levő ügyek száma 69 volt, ebből 38 zárult le az év folyamán. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatainak közigazgatási perben való felülvizsgálata során 2009-ben 35 ítélet született, ebből 34 helybenhagyta a hatósági határozatot, illetve 1 esetben a bíróság hatályon kívül helyezte a döntést és új eljárásra utasította a hatóságot. A 2009-ben záródó bírósági ügyek közül egy EBH határozattal szembeni keresetet idézés kibocsátása nélkül elutasított a Fővárosi Bíróság; egy ügyben a felperes elállt keresetétől, továbbá egy alkalommal a Legfelsőbb Bíróság a hatósági határozatot helybenhagyó ítélettel szemben benyújtott felülvizsgálati kérelmet utasította el.