Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012. évi tevékenységéről

Az Egyenlő Bánásmód  Hatósághoz* (EBH) 2012. évben  2738 megkeresés érkezett. Ebbe beletartoznak azok a  sérelmek is,  ahol a  kérelmező ügye nem tartozott az EBH hatáskörébe,  de panaszának  más hatósághoz történő irányításában  segíteni tudtunk, illetve jogi felvilágosítást adtunk. A tavalyi év statisztikai  adataiból megállapítható, hogy továbbra is Budapestről és Pest megyéből for- dultak legtöbben a hatósághoz, ugyanakkor az elmúlt  évben  is kevés megkeresés  érkezett  Tolna, Vas és  Veszprém megyéből.

Azokban az ügyekben, amelyekben eljárás indult, a kérelmezők védett tulajdonságát tekintve leggyakrabban nemzetiséghez való tartozásuk (81 esetben), fogyatékosságuk (75 esetben), életkoruk (54 esetben), anyaságuk (terhességük) vagy apaságuk (53 esetben) és egészségi állapotuk (43 esetben) miatt érezték úgy a  panaszosok, hogy  velük szemben sérült  az egyenlő  bánásmód követelménye. A  diszkrimináció egyes területeivel  kapcsolatban elmondható, hogy továbbra  is a foglalkoztatás és munkaerőpiac (15 kérelemnek helyt  adó döntés), valamint az  áruk  forgalma és szolgáltatások igénybevétele (9  kérelemnek helyt adó döntés)  az  a  két terület,  ahol a legtöbb jogsértés bekövetkezett. A foglalkoztatás területén  elsősorban anyaságukkal, életkorukkal, fogyatékosságukkal és egészségi állapotukkal összefüggésben érte hátrány a munkavállalókat, míg  a szolgáltatáshoz  történő  hozzáférés területén többnyire a  nemzetiséghez való  tartozás és a fogyatékosság  miatt diszkrimináltak  a  szolgáltatást nyújtók.

  2012-ben 28  esetben kötöttek  a  felek egyezséget,  és 31  esetben állapította meg a hatóság, hogy  az eljárás alá  vont megsértette az egyenlő bánásmód követelményét. Jelentősen  csökkent azon  kérelmek száma, amelyek nem bizonyultak megalapozottnak, vagyis 2012-ben 77 esetben született elutasító határozat. Az  EBH azokkal az  eljárás  alá  vontakkal szemben,  akik  megsértették  az  egyenlő  bánásmód követelményét,  Az egyenlő bánásmódról és  az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott szankciókat alkalmazta: ezek közül legtöbb esetben a további jogsértő magatartástól való eltiltást (27 esetben), illetve a döntés nyilvános közzétételét (20 esetben). A fentieken túl 4 esetben köteleztük az eljárás alá vont személyt vagy céget a határozatban megállapított jogsértő magatartás megszüntetésére. Pénzbírságot pedig 2 esetben  szabtunk ki. A hatóság ügyintézői 2012-ben Budapesten 94 esetben  tartottak tárgyalást,  míg vidéken 21 esetben. Helyszíni szemlét az ügyintézők kétszer  végeztek. A 2012-es  évben bírósági tárgyaláson a Fővárosi  Törvényszék,  illetve  a Kúria előtt 33 ügyben vettek részt  a Hatósági és  Jogi Főosztály  munkatársai.

*Az elmúlt évben jelentős jogszabályi változások történtek a hatóság jogállásában: 2012. január 1-jétől az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv lett, amely független, csak a törvénynek van alárendelve, részére feladat csak törvényben állapítható meg. január 1-jétől pedig a hatóság pénzügyi függetlensége is kiteljesedett azáltal, hogy fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv lett, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezeten belül önálló címet képez.