Tájékoztató az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2013. évi tevékenységéről

Bevezető

A 2013. év mozgalmas esztendőnek számít a hatóság történetében, hiszen több fontos változás is történt, melyekről említést szeretnék tenni a bevezetőmben.

Több jogszabály is megváltozott az elmúlt évben, mely érintette a hatóság működését.

2013. július 1-től hatályát vesztette A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény X/A. fejezete és az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII.26.) Kormányrendelet is, melyek részletszabályai visszakerültek az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) szabályai közé, ahol eredetileg is megtalálhatóak voltak. Így jelenleg az egyenlő bánásmód követelményével összefüggő minden szabályt az Ebktv. tartalmaz, ezáltal az egyenlő bánásmód követelményét érintő jogi szabályozás sokkal átláthatóbbá vált.

A hatóság 2012. január 1-től jogállását tekintve autonóm államigazgatási szerv, amely független, csak a törvénynek van alárendelve. 2013. január 1-jétől a hatóság pénzügyi függetlensége is kiteljesedett azáltal, hogy fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv lett, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezeten belül önálló címet képez.

 Meghatározó volt a 2013-as év abból a szempontból is, hogy a 2009 áprilisában kezdődött Európai Uniós támo- gatású TÁMOP-5.5.5 A diszkrimináció elleni küzdelem - a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című projekt időtartamát a támogató egy évvel meghosszabbította. Szintén a projektet érintő változás, hogy 2013. június 1-től megkezdődött a pályázati programban kialakított és működtetett egyenlőbánásmód- referensi hálózat 3 éves fenntartási időszaka, amelyben az európai uniós projekt helyett a hatóság koordinálja a hálózat tevékenységét.

 Végül, de nem utolsósorban a hatóság tavaly új székhelyre költözött, ahol megújult környezetben, jól megközelít- hető helyen tudja fogadni az ügyfeleket, illetve lebonyolítani a tárgyalásokat.

 Az idei tájékoztató - hasonlóan az előző évekhez - a hatóság általános működésének és statisztikai számainak bemutatásán túl a tavalyi év legjellemzőbb és leginkább tanulságos eseteit ismerteti a hátrányos megkülön- böztetés különböző területeiről, valamint részletesen beszámol a hatóság bíróság előtti ügyeiről és nemzetközi kapcsolatairól is. Ezen kívül részletesen ismerteti a TÁMOP-5.5.5 projekt eseményeit, kommunikációs eredmé- nyeit, kiadványait és kutatásai programjait is.

Úgy gondolom, hogy hasznos és tanulságos kiadványt tart kezében a Kedves Olvasó, amely azon túl, hogy bemu- tatja a hatóság működését és eredményeit, útmutatást valamint segítséget ad a diszkrimináció lehetséges áldoza- tainak ugyanúgy, ahogy az egyenlő bánásmód elvének megtartására kötelezettek számára is.

 Dr. Honecz Ágnes elnök