Equality Law Equinet-munkacsoport megbeszélés – Málta, 2018. október 11.

Az Equinet (European Network of Equality Bodies) Equality Law munkacsoportjának megbeszélésén vett részt 2018. október 11-én Máltán az Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa.

A résztvevők bemutatkozását követően az Európai Unió szintjén, illetve az Equinet-en belüli, az anti-diszkriminációs jogalkotás, illetve jogalkalmazás területét érintő legújabb fejlemények ismertetésére került sor, majd a belga, az albán és a szerb tagszervezet képviselője osztott meg egy-egy általa relevánsnak tartott jogesetet a munkacsoport tagjaival. A belga tagszervezet (Interfederal Centre for Equal Opportunities/Unia) képviselője elmondta, hogy a szervezet 2017 nyarán kiadott állásfoglalásában diszkriminatívnak minősítette a burkini, vagyis lényegében az egész testet elfedő fürdőruha viselésének nyilvános uszodák általi tiltását. Az Unia álláspontja szerint a fürdők által hivatkozott biztonsági, illetve higiénés szempontok nem fogadhatók el a tiltás indokául. A burkini ugyanis ugyanabból az anyagból készül mint a hagyományos fürdőruha, így nem jelent attól eltérő, illetve nagyobb higiénés kockázatot. A burkini viselése kapcsán továbbá a biztonsági szempont lényegében nem értelmezhető, a teljes testet elfedő úszódresszben való fürdés nem kockázatosabb mint a hagyományos fürdőruhában való úszás. Legújabb fejleményként az idei év nyarán született meg az első bírósági döntés, amelyben a belga bírói fórum – az Unia által adott állásfoglalás alapján, elfogadva, hogy a higiénés és biztonsági szempontokra való hivatkozás a nyilvános uszodák kimentésének alapjául nem szolgálhat – két, a burkini viselését korábban tiltó uszodát arra kötelezett, hogy a továbbiakban engedniük kell az egész testet elfedő fürdőruházat viselését. Az uszodákat üzemeltető város vezetése fellebbezett a bírósági döntés ellen, amely azonban a felsőbb bírói fórum döntésének meghozataláig hatályban marad.

A megbeszélés fő témáját a munkacsoport tagjai által készített, az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés legfontosabb kérdéseit és problémáit európai perspektívában tárgyaló vitaanyag (discussion paper) képezte. Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek munkacsoportba delegált tagjai 2018 nyarán szolgáltattak adatot a saját országukban tapasztalható, életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban, különös tekintettel az adott szervezet gyakorlatában előforduló, illetve általa vizsgált jogesetekre. A végleges formáját várhatóan ez év végéig elnyerő jelentéssel kapcsolatban a munkacsoport tagjai úgy határoztak, hogy – összhangban azzal az Equinet által deklarált céllal, hogy a szervezet koordinálásával készülő vitaanyagoknak alapvetően az adott területen az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek által tapasztalt legfőbb kihívásokra való rávilágítás, illetve az a feladata, hogy ezáltal támogassa az adott témában megrendezésre kerülő Equinet-eseményeket – egy alapvetően elemző jellegű munkaanyagot készítenek. Ez azt jelenti, hogy a vitaanyag a fő trendeket, illetve a jogalkalmazás során felhalmozódott legfőbb tapasztalatokat kívánja szintetizálni és kevésbé az egyes jogesetek részletes, egymás után történő bemutatására helyezi a hangsúlyt. Ez utóbbival kapcsolatban a munkacsoport tagjai úgy határoztak, hogy a viszonylag rövid (várhatóan 25-30 oldal) terjedelmű, elemző jellegű vitaanyaghoz egy jól kereshető, így a gyakorlati jogalkalmazók számára használható mellékletet készítenek a munkacsoport-tagok által közölt jogesetekből, amely – a vitaanyaggal szemben – nyomtatásban nem jelenik meg, hanem valószínűleg csak digitális formában, az Equinet honlapján lesz elérhető.

A vitaanyag tervezetének átbeszélését követően a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtti harmadik félként történő beavatkozás lehetőségével foglalkozott a munkacsoport. Ennek azért volt kiemelt jelentősége, mert 2019-ben a harmadik félként történő beavatkozás áll majd a munkacsoport tevékenységének fókuszában. A munkacsoport tagjai három alcsoportra oszlanak majd annak érdekében, hogy megtalálják a bíróság által kommunikált ügyek közül azt, amelybe az Equinetnek érdemes lesz beavatkoznia, valamint, hogy a bírósági és tagállami vonatkozó joggyakorlattal kapcsolatban megfelelő információval rendelkezzenek a beavatkozóként előterjesztendő beadvány elkészítéséhez. A munkacsoport első alcsoportja a bíróság által kommunikált ügyek monitorozását végzi majd a beavatkozásra alkalmas ügyek azonosítása érdekében a munkacsoport-tagok által prioritásként meghatározott ügyek, illetve témák mentén. A második információt gyűjt a bíróság által már eldöntött, diszkriminációval kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban, a harmadik pedig az Emberi Jogok Európai Egyezménye hátrányos megkülönböztetést tiltó 14. cikkének az adott tagállamban való alkalmazásával kapcsolatos joggyakorlat összegyűjtésével és elemzésével fog foglalkozni.

Dr. Lukovics Adél, hatósági főreferens

Budapest, 2018. október 26.

Equinet logó