Equinet - Equality Law rendezvény, Athén, 2017. november 10.

A vallási és világnézeti meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés legfontosabb kérdéseiről szóló jelentését tárgyalta meg az Equinet (European Network of Equality Bodies) Equality Law munkacsoportja Athénban 2017. november 10-én. A rendezvényről az Egyenlő Bánásmód Hatóság delegált munkatársa tudósít.

A tanácskozáson a résztvevők bemutatkozását követően az Európai Unió szintjén, illetve az Equinet-en belüli, az antidiszkriminációs jogalkotást és jogalkalmazást érintő legújabb információk ismertetésére került sor, majd a román, a dán, a belga és a norvég tagszervezet képviselője osztott meg egy-egy releváns jogesetet a munkacsoport tagjaival. A norvég ügyben a nők nem voltak választhatók egy keresztény közösség által fenntartott iskolák igazgatóiból álló legmagasabb szintű vezető testületébe. A szabály alapja a vallási közösség irányelve volt, amely szerint csak a férfiak prédikálhatnak és dönthetnek vallási kérdésekben. Mindez a közösség Biblia-értelmezéséből következett. Isten a nőknek és a férfiaknak eltérő életfeladatokat adott, a nők feladata elsősorban a háztartás vezetése, a gondoskodás a férjükről és csak korlátozottan láthatnak el irányítói, döntéshozói feladatokat. A szóban forgó legfőbb irányító testület érvelése szerint a nők választhatóságára vonatkozó szabály vallási szempontból igazolható és legitimnek tekinthető, amelyre a hátrányos megkülönböztetés tilalma alóli kivételként kell tekintetni. A szabály azért is szükséges, mert nélküle a legfőbb irányító testületben a nők nem csupán irányító szerepet tölthetnének be, hanem vallási kérdésekben döntenének, arról szavazhatnának.

A norvég ombudsman szerint a nők nem zárhatók ki az iskolák legfőbb döntéshozó testületéből, ez ugyanis ellentétes a nemzeti antidiszkriminációs jogszabállyal, illetve az Európai Parlament és a Tanács a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló 2006/54/EK irányelvében foglaltakkal. Az ombudsman érvelése alapján függetlenül attól, hogy a cél legitim volt-e vagy sem, a szóban forgó gyakorlat nem volt szükséges és arányosnak sem tekinthető. A norvég ombudsman a hazai esélyegyenlőségi jogszabály előkészítése alatt kidolgozott munkaanyagra is hivatkozott, amely kritizálta a vallási közösségeken belüli nemi alapú diszkriminációt, mert nem teremt azonos lehetőségeket a nők számára, hogy a közösség más tagjaival megegyező módon gyakorolják a vallásukat. Az elmarasztalt vallási közösség megfellebbezte a döntést, a felülvizsgálat folyamatban van. 

A megbeszélés fő témaköre a munkacsoport tagjainak a vallási és világnézeti meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés legfontosabb kérdéseit és problémáit európai perspektívában tárgyaló jelentése volt. Az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek az első félévében szolgáltattak adatot az országukban tapasztalható vallási és világnézeti meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetés gyakorlatáról, illetve a témakörben vizsgált jogesetek alapján. A várhatóan év végéig elkészülő jelentés az Equinet hasonló témában publikált 2011-es jelentésének (A Question of Faith: Religion and Belief in Europe) aktualizálásával az eltelt időszak eredményeit és változásait foglalja össze. Elkészítésének elsődleges célja, hogy útmutató és kézikönyv legyen az egyenlő bánásmóddal foglalkozó szervezetek, amikor vallási vagy világnézeti meggyőződés miatt hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos esetben kell döntést hozni. A jelentés ezért azon túl, hogy összefoglalja a vonatkozó nemzetközi és uniós joganyagot és joggyakorlatot, jelentős számú jogesetet tartalmaz majd áttekinthető és hivatkozható formában az egyes diszkriminációs területek (foglalkoztatás, oktatás, áruk és szolgáltatások, közigazgatás és önkormányzatok által végzett tevékenységek, illetve nyújtott szolgáltatások) szerinti bontásban. Érdekessége a jelentésnek, hogy nem kizárólag a hátrányos megkülönböztetés elszenvedőjének védett tulajdonságaként közelít a vallási, illetve világnézeti meggyőződéshez, hanem górcső alá veszi azokat az eseteket is, amelyekben a bepanaszolt, illetve eljárás alá vont személy, szerv vagy gazdasági társaság kimentésként hivatkozott a vallási vagy világnézeti meggyőződésére, elköteleződésére. A jelentés elérhető lesz az Equinet honlapján és várhatóan a tagszervezetek is népszerűsítik rövid ismertetéssel vagy hivatkozással a saját honlapjukon. 

A munkacsoport foglalkozott a beavatkozás lehetőségével a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt harmadik félként. A megbeszélésen megosztották a munkacsoport tagjai által folyamatosan végzett strasbourgi ügymonitorozás tapasztalatait és ismertették az Equinet harmadik félként történő beavatkozással kapcsolatos - a tagszervezeteket is érintő - eljárásrendjének végleges verzióját. 

A megbeszélés a munkacsoport 2018 évi munkatervének megbeszélésével zárult. A résztvevők megállapodtak, hogy 2018-ban az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés kérdésével foglalkoznak és a fenti, vallási és világnézeti meggyőződésen alapuló hátrányos megkülönböztetésről szóló jelentéshez hasonló munkaanyag elkészítését és kiadását tervezik.  

Budapest, 2017. november 24. 

Equinet - Equality Law rendezvény